ANBI

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Hervormde Gemeente te Sliedrecht
Telefoonnummer 0184-415680
RSIN/Fiscaal nr. CvK: 002688803
RSIN/Fiscaal nr. CvD: 824103981
Website adres: www.hervormdsliedrecht.nl
E-mail: scribaatak@hervormdsliedrecht.nl
Adres: Kerkbuurt 135
Postcode: 3361 BH
Plaats: Sliedrecht
Postadres: Postbus 73
Postcode: 3360 AB
Plaats: Sliedrecht

De Hervormde gemeente te Sliedrecht is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De Hervormde Gemeente van Sliedrecht bestaat uit 4 wijkgemeenten, waarvan 2 behoren tot de Confessionele modaliteit (wijk 1 en 2) en 2 tot die van de Gereformeerde Bond (wijk 3 en 4).
Wij aanvaarden samen het Woord van God als Bron en Norm voor ons leven.
Wij belijden samen ons geloof zoals dat verwoord wordt door de eeuwenoude oecumenische geloofsbelijdenissen: de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsbelijdenis van Athanasius.
Wij weten ons samen verbonden met de Drie Formulieren van Enigheid, de Heidelberger Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.
De belijdenisgeschriften zijn voor ons wegwijzers naar de schatkamers in Gods Woord.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Sliedrecht.

B. Samenstelling bestuur.

 Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraden en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Onze Hervormde gemeente bestaat uit vier wijkgemeenten. Elke wijkkerkenraad heeft 23 of 24 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Deze vier wijkgemeenten vormen samen de centrale gemeente met een Algemene Kerkenraad. De Algemene Kerkenraad bestaat uit 22 leden, vijf uit elke wijk en daarnaast nog een preses en scriba.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit 12 leden (3 uit elke wijk). Verder hebben zowel de Algemene Kerkenraad als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het College van Diakenen bestaat uit 16 leden (4 uit elke wijk). Verder hebben zowel de Algemene Kerkenraad als het College van Diakenen, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.hervormdsliedrecht.nl vindt u het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad, van de vier wijkkerkenraden, het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Het College van Diakenen heeft geen diaconale medewerkers in dienst. Beloningen zijn voor het College van Diakenen dan ook niet van toepassing. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De wijkkerkenraden hebben de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H en I. is dit cijfermatig in beeld gebracht voor respectievelijk het College van Kerkrentmeesters als het College van Diakenen.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting van het College van Kerkrentmeesters.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten kerkelijke gemeente
 begroting rekening rekening
2016 2016 2015
 
baten
 
 Opbrengsten uit bezittingen € 52.800 € 38.797 € 39.473
 Bijdragen gemeenteleden € 730.850 € 700.253 € 684.418
 Subsidies en overige bijdragen van derden
Totaal baten € 783.650 € 739.050 € 723.891
 
lasten
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) € 435.614 € 330.481 € 345.564
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 29.650 € 27.445 € 28.711
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 44.650 € 43.945 € 44.279
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) € 64.525 € 61.463 € 63.651
 Salarissen (koster, organist e.d.) € 148.400 € 144.045 € 146.713
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 25.961 € 19.981 € 23.457
 Lasten overige eigendommen en inventarissen € 37.350 € 32.729 € 36.000
Totaal lasten € 786.150 € 680.089 € 688.375
 
Saldobaten en lasten € -2.500 € 78.961 € 35.516
 
Onttrekking aan fonds Missionair project
Overige baten en lasten*
Extra dotatie groot onderhoud**

€ 2.500

 

€ 2.222
€ -8.676
€ -69.000
€ 3.221
€ -7.243
€ -24.000
Resultaat € 0 € 3.507 € 7.483

* = In 2015 is een nieuwe pastorie voor wijk 1 gekocht en in 2016 is de oude pastorie verkocht. De kosten van aankoop en de makelaarskosten bij verkoop zijn geboekt onder bijzondere lasten. ** = In 2015 is besloten om de verlichting in de Grote Kerk te vervangen door LED lampen. Totale kosten ruim € 24.000,-. Omdat hiervoor niet gereserveerd is en de vervanging pas in 2016 is afgerond, is besloten om eenmalig dit bedrag extra aan het groot onderhoudsfonds toe te voegen. In 2016 heeft een extra dotatie voor groot onderhoud plaatsgevonden om de kosten van het geschikt maken van de aangekochte als pastorie vanuit dit fonds te kunnen financieren in 2017.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten, kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

I. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting van het College van Diakenen

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

begroting 2016 realisatie 2016 realisatie 2015
BATEN
81 rente 600 236 681
83 collecten en giften 42.700 43.266 45.398
84 door te zenden collecten 50.900 56.358 66.687
85 diaconale commissies 71.900 103.743 92.102
Totaal 166.100 203.603 204.868
LASTEN
45 verplichte bijdragen inz. andere organen 6.000 5.997 7.227
47 kosten beheer en administratie 3.250 1.230 862
50 diaconaal werk plaatselijk 44.450 35.206 33.624
51 diaconaal werk landelijk 19.900 20.683 22.406
52 diaconaal werk wereldwijd 115.000 136.365 150.636
53 toevoeging fonds diaconaal project 4.600 4.600 4.600
Totaal 193.200 204.082 219.355
Resultaat voor mutatie fondsen -27.100 -478 -14.486
54 Mutatie fonds diaconale commissies -9.850 5.002 -10.374
55 Mutatie bestemm.res. fin.ondersteuning -3.500 714 4.407
Resultaat -13.750 -6.194 -8.519

Toelichting

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed voor de bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland.