Gereformeerde Bondsmodaliteit (wijken 3 en 4)

Overzicht

Zondagsschool “Laat de kinderen tot Mij komen”

Wat is het doel?
Het doel van de zondagsschool is om kinderen te onderwijzen in het Woord van God.

Voor wie?
Alle kinderen, kerkelijk of buitenkerkelijk, die op de basisschool zitten, zijn welkom op de zondagsschool.

Waar?
Iedere zondag wordt zondagsschool gehouden in de Johannes Calvijnschool,
Scheldelaan 15, van 14:00 tot 15:00 uur.
NB. Op de zondagen dat er in de wijken 3 en 4 Heilig Avondmaal wordt gevierd wordt geen zondagsschool gehouden.

Wat doen we?
De kinderen luisteren eerst naar een verhaal uit de Bijbel. Dan zeggen de kinderen een psalm en/of bijbeltekst op. Daarna wordt gewerkt in een werkboek of wordt een vrij verhaal verteld of voorgelezen. Door positief mee te doen sparen de kinderen stempels voor een mooi leesboek of een knutselwerkje.

Kerstfeest
Met kerstfeest wordt voor alle kinderen een kerstfeestviering in de kerk gehouden. Dan wordt de geboorte van de Heere Jezus herdacht. Alle ouders, familie en belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. Voor kerst kan een boek uitgezocht worden door de kinderen, maar ook via punten die ze het hele jaar sparen. De lijst voor de te kiezen boeken vindt u hier.

Paasfeest
Met Pasen wordt het zondagsschooluur in de kerk gehouden. Ook hier zijn ouders en belangstellenden van harte welkom. Kom ook! Kom met uw kind gerust eens een kijkje nemen. Zij zijn van harte welkom! Tijdens de Paasviering wordt afscheid genomen van de kinderen die de zondagsschool gaan verlaten. Zij ontvangen hierbij een bijbeltje en krijgen een uitnodiging om deel te gaan nemen aan de catechisatielessen.

Leeftijd 4-12 jaar. Secr.: mw. Agatha Verheij. Voor meer informatie kunt u mailen of bellen: 0184 411265.

IMG_8744[1]
Clubavond van de meisjesclub in de Handpalm

Jeugdraad HGJS

De Jeugdraad HGJS is een commissie van bijstand van de wijkkerkenraden 3 en 4. De Jeugdraad HGJS wordt vorm gegeven door verschillende commissies zoals:

 • Clubraad HGJS
 • Catechese Commissie HGJS
 • Jongerenpastoraat HGJS
 • Jeugd Diaconaat HGJS
 • Kind en Eredienst HGJS
 • Zondagsschool HGJS
In dit schema vindt u een overzicht van de plaats van de Jeugdraad HGJS binnen de gemeente met de onderliggende organisaties.
In dit schema vindt u een overzicht van de plaats van de Jeugdraad HGJS binnen de gemeente met de onderliggende organisaties.

De jeugdouderlingen en jeugddiakenen nemen zitting in de Jeugdraad HGJS.  Daarnaast zijn er een voorzitter, penningmeester en secretaresse. Zie het volgende   ter verduidelijking. Het belangrijkste doel van de Jeugdraad HGJS is jongeren door de gemeente via Christus bij God de Vader brengen en houden. Dit doet de Jeugdraad HGJS door het coördineren en faciliteren van het geheel van het Jeugdwerk én door het fungeren als intermediair tussen de verschillende commissies en tussen de commissies en de kerkenraden. Daarnaast zal de Jeugdraad HGJS door het geven van gerichte adviezen de besluitvorming van de kerkenraden versnellen. De Jeugdraad HGJS hoopt op deze wijze tot een zegen te zijn voor de jeugd, maar niet minder voor het geheel van de gemeente van onze Heere Jezus Christus. Voor vragen/ideeën en/of suggesties kunt u de Jeugdraad HGJS bereiken via emailadres jeugdraad@hervormdsliedrecht.nl.

IMG_8762[1]
Club in de Handpalm op een donkere winteravond

Clubraad HGJS

Het belangrijkste doel van de Clubraad HGJS is het vormgeven, structureren en aanbieden van verantwoorde clubactiviteiten voor de kinderen en jongeren binnen onze gemeente. Op deze manier hopen wij kinderen en jongeren via Jezus bij God de Vader te brengen en te houden. Daarnaast blijkt dat binnen de diverse activiteiten vriendschappen ontstaan die juist in deze tijd zeer waardevol zijn om te kunnen blijven staan in het geloof. Binnen de Clubraad HGJS zijn er verschillende functies. Zo is er de voorzitter, de secretaris en zijn er vier categoriehoofden van de categorieën A, B, C en D. Tevens zijn er binnen de Clubraad de volgende taken: financiën, publiciteit en overige zaken. In het organogram van de Clubraad HGJS kunt u zien wie er momenteel zitting hebben in de Clubraad en welke rol zij vervullen. Om deze in te zien kunt u hier klikken.

Een van de Jongensclubs
Een van de Jongensclubs

De volgende clubs vallen onder de Clubraad HGJS:

 • Kinderclub “De Kinderkaravaan”. Groep 2 en
 • Meisjesclub “Esther 1”. Groep 4 en 5
 • Meisjesclub “Esther 2”. Groep 6 en 7
 • Meisjesclub “Spirit”. Groep 8 + klas 1, 2 en 3 VO
 • Jongensclub “Benjamin”. Groep 4 en 5
 • Jongensclub “Josia”. Groep 6 en 7
 • Jongensclub “Gideon”. Groep 8 en klas 1 VO
 • Jongensclub “Solid”. Klas 2 en 3 VO
 • Binnenstebuiten. Klas 1, 2 en 3 VO
 • Koffiebar “De Tweesprong”
 • 15PLUZZ 19+
 • HeartFirst 25+
 • HeartBeat Chr.
 • Kinderkoor “Laudate Deum”. Groep 2 t/m 8
 • Tamboerijngroep Hadassa. Vanaf groep 5 en volwassenen
 • Club voor anders begaafden “De Regenboog”
 • Regenboog Junior

De verantwoordelijken voor elke club kunt u via deze link vinden.

HGJS-activiteitenkalender
Optreden tamboerijngroep Hadassa
Optreden tamboerijngroep Hadassa

Voor de precieze data van al deze activiteiten verwijzen wij u naar de HGJS Kalender en de clubagenda in het Kerkblad. Daarnaast verzorgt de Clubraad HGJS wekelijks een stukje in het kerkblad met daarin alle clubactiviteiten. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Clubraad HGJS of mailen naar hgjs@hervormdsliedrecht.nl.

Gereformeerde Bond, afdeling Sliedrecht

Contactadres: W. Meerkerk, tel. 0184 418005.

VROUWEN RONDOM DE BIJBELLogo Vrouwenbond

Vrouwen hebben andere vrouwen nodig om met elkaar te delen. Daarom hebben we als vrouwen van de gemeente gekozen voor een nieuwe opzet. Eenheid in verscheidenheid zijn hierbij kernwoorden. Concreet houdt het in dat er drie kringen zijn die allen met de bijbel bezig zijn maar eigen zijn in hun vormgeving.
Je kunt je aansluiten bij een van de volgende drie kringen:

• Ochtendkring (alle leeftijden)
• Avondkring (alle leeftijden)
• Jonge vrouwenkring

Ochtendkring alle leeftijden

Heel graag nodigen wij de vrouwen uit onze gemeente (en daarbuiten) uit om op onze kring te komen. We zijn een ochtendkring voor alle leeftijden en komen 1x per 3 weken bij elkaar, afwisselend op de dinsdag- of donderdagmorgen. (di-do-kring)
Vanaf 9 uur staat de koffie en de thee klaar en om half 10 beginnen we. Dit seizoen bespreken we met elkaar het Bijbelboek Esther.
Om iets van de sfeer weer te laten proeven geven we wat ervaringen van het vorige seizoen door :

 • het is opbouwend, bemoedigend, leerzaam en ook gezellig om met een stel vrouwen uit de gemeente de bijbel te onderzoeken..
 • het zingen met elkaar vond ik erg fijn…
 • ik had het super naar mijn zin, het is leerzaam en het onderling contact is ook leuk
 • er is een open sfeer, liefde, warmte en onderlinge verbondenheid. Ik voel het als een voorrecht om me met deze groep vrouwen verbonden te weten onder een zegenende Hand..
 • ik vind het samen zijn met andere leden van de gemeente en het contact heel fijn….
 • ik ervaar de kring als een groep waar je in een open, warme en betrokken sfeer, met en van elkaar veel kunt leren vanuit de Bijbelse lijnen voor het leven als gemeente en het leven van elke dag…

Ben je nieuwsgierig geworden?
Van harte welkom in de consistorie van de Maranathakerk.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Jeannette Groen,  tel. 06 1498 7728

Avondkring alle leeftijden

Wie zijn wij?

Wij zijn vrouwen uit onze kerkelijke gemeente die op donderdagavond 1 x in de 2 weken samenkomen. Vrouwen van alle leeftijden ontmoeten elkaar rond Gods Woord. In een open, warme sfeer willen we door Bijbelstudie, groepsgesprekken en zang elkaar opscherpen en bemoedigen in het geloof. In kringverband met elkaar meeleven in lief en leed is daarbij een belangrijk aspect.

Bespreken van vragen in roulerende groepjes
Bespreken van vragen in roulerende groepjes

Voor leden van een grote kerkelijke gemeente met dubbele diensten kunnen we elkaar soms uit het oog verliezen en niet zo op elkaar betrokken zijn. In een kleinere groep is dat anders. Op een kringavond kunnen we elkaar beter leren kennen, met elkaar meeleven, met elkaar bidden. Kortom kunnen we met elkaar gemeente zijn.

Jaarthema
Impressie van de kerstavond 2016
Impressie van de kerstavond 2016

Dit jaar staat een geschiedenis uit het Oude Testament op de agenda, het Bijbelboek Esther. Het sleutelvers zou je kunnen vinden in Esther 4:14b: “En wie weet of jij juist niet voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent.” Dit vers schetst ons een crisis in het leven van een hooggeplaatste vrouw met de vraag: “zal ze ondanks alle risico’s haar persoonlijke verantwoordelijkheid nemen?”

Andere kringactiviteiten

Naast de Bijbelstudies houden we een Kerst- en Paasbijeenkomst, een crea- avond, een open avond met spreker en een gezamenlijk uitje als afsluiting van het seizoen.

Data van de kringavonden
Uitleg in museum Hoeksche Waard . Gehuisvest in ‘t Hof Assendelft en Oost-Leeuwenstein.
Uitleg in museum Hoeksche Waard . Gehuisvest in ‘t Hof Assendelft en Oost-Leeuwenstein.

 

Welkom

Zoekt u/jij een Bijbelkring voor in de avond? Kom gerust eens kijken, je bent van harte welkom. Onze bijeenkomsten worden gehouden van 19.45 u tot 21.45 u in de Maranathakerk. Vanaf 19. 15u. staat de koffie klaar.

Voor informatie kunt u/jij contact opnemen met onderstaande personen.
Voorz. Hermien Rijnhout tel : 0184 419329
secr.  Cobie Tromp tel: 0184-423206

Jonge vrouwenkring

Bestuur VRB Jonge vrouwenkring 2017/2018

Om de drukte van iedere dag even los te kunnen laten, moet je op de jonge vrouwenkring zijn! Een plaats waar we als vrouwen willen bidden, lezen en zingen. We gaan met elkaar nadenken en de Bijbel bestuderen. We delen met elkaar vanuit de eenheid in het geloof, wat ons allen bij elkaar brengt.

Het is fijn om elkaar te ontmoeten en na te gaan denken over het leven van Johannes de Doper. We gaan zien op welke manier hij de wegbereider en voorloper van de Heere Jezus is. We horen hoe hij ons wijst op de Heere Jezus: ‘Zie, het Lam van God’. Op de Bijbelstudieochtenden gaan we met elkaar nadenken over de Bijbelse uitgangspunten en hoe dit betekenis krijgt in het leven van alledag.

Naast de Bijbelstudie-ochtenden is er een creatieve morgen en er komt een spreker. Genoeg redenen om komend jaar de kring te bezoeken!

We hopen je te ontmoeten op woensdagmorgen in de Maranathakerk vanaf 9.30 u (koffie vanaf 9.15 u) tot 11.15 u.

Voor de kinderen is er kinderoppas.

Contactpersoon: Mariëlle van Trooijen

Herv. Ger. Mannenvereniging “Onderzoekt de Schriften”

Voorzitter  : G. Sekeris, tel. 0184 416726.
Secretaris  : W. de Munck, tel. 0184 414587.

Kringwerk

De volgende kringen worden gehouden:

Studiekring

Deze winter  wordt tijdens de studiekring met Ds. van der Veen het boek van Tim Keller gelezen. De titel van het boek luidt: ‘Bidden, vertrouwelijke omgang met een ontzagwekkende God’. De afgelopen jaren zijn er in onze gemeente drie kernpunten van nieuw beleid geformuleerd: toerusting, wijkgericht werken en gebed. Om aan dat laatste onderwerp een impuls te geven, wil ik graag met u/jou dit boek bestuderen. Het gebed is immers het machtigste wapen van een christen en de ademhaling van onze ziel.

De studiekring komt op de volgende datums bijeen:

2016: 11 oktober (blz. 9-41), 8 november (blz. 45-92) en 13 december (blz. 95-154);

2017: 10 januari (blz. 157-199) en 14 februari (blz. 203-281).

We beginnen om 20.00 uur in het Dienstgebouw.

Op de eerste avond zal een studiehandreiking worden uitgedeeld, met daarin een samenvatting van de tekst en de gespreksvragen, die wij op deze avonden met elkaar willen bespreken. Wilt u de handleiding digitaal ontvangen, dan verzoek ik u mij een mailtje te sturen. Wij hopen op een goede bezinning. U en jij zijn van harte welkom!

Bijbelkring

Dit winterseizoen willen we samen nadenken over de profeet Jeremia. Hij wordt door de Heere geroepen tijdens de regering van de laatste vrome koning Josia (vanaf 627 voor Christus). Hij blijft profeteren tot na de val van Jeruzalem in het jaar 587 voor Christus. Ondanks zijn inzet, heeft zijn prediking de ballingschap van het volk Israël naar Babel niet kunnen voorkomen. Van de profeet Jeremia weten wij verschillende dingen uit zijn persoonlijke leven. Jeremia laat in zijn hart kijken. Hij maakt ons deelgenoot van zijn strijd en aanvechting. Hij is ook maar gewoon een mens van vlees en bloed. Het valt hem op sommige momenten zwaar om een dienstknecht van de Heere te zijn. Maar de Heere geeft hem telkens weer moed en kracht om verder te gaan. De opzet van de Bijbelkring ziet er zo uit:

 6 oktober: Jeremia 1: 1 – 19   Jeremia ziet een amandeltak en een kokende pot

10 november: Jeremia 15: 10 – 18   Jeremia en de opgegeten boekrol

8 december: Jeremia 18: 1 – 12   Zoals klei in de hand van de pottenbakker

12 januari: Jeremia 31: 27 – 34    God sluit een nieuw verbond met Israël

9 februari: Jeremia 32: 1 – 15   Jeremia koopt een akker

8 maart: Jeremia 37: 17 – 38: 13   Jeremia wordt uit de put getrokken

De Bijbelkring komt samen op dinsdagavond in de Marana-thakerk. De avond duurt van 20.00 – 22.00 uur.

Bijbelleeskring

Samen de Bijbel lezen en samen luisteren naar wat God ons daarin zegt, is van onschatbare waarde voor het leven van een christen. Waar de Bijbel opengaat, komt het tot een ontmoeting met de levende God. Bijbellezen vraagt om een eerbiedige luisterhouding.

Van de deelnemers aan deze kring wordt verwacht dat zij het Bijbelboek thuis doorlezen. Op de Bijbelleeskring denken wij samen na over een aantal aspecten van het Bijbelboek:

– Wie is de schrijver?

– Aan wie is het geschreven?

– Wanneer is het geschreven?

– Wat is de boodschap van het Bijbelboek?

– Hoe is het Bijbelboek opgebouwd?

– Welke plek neemt dit boek in het geheel van de Bijbel in?

– Wat zijn de kernteksten?

Er is natuurlijk gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de vraag:

– Wat spreekt u persoonlijk het meeste aan in dit Bijbelboek?

De Bijbelleeskring wordt gehouden in het Dienstgebouw om 20.00 uur:

                Datum                                 Bijbelboek

29 september                          Ruth

3 november                            Leviticus

15 december                          Jesaja

19 januari                              Mattheüs

16 februari                             Hebreeën

15 maart                                Openbaring

Huisbijbelkringen

Huisbijbelkring Plaats Tijdstip & frequentie Onderwerpen Contactpersoon
De Grienden Fam. SchildBatelier 22 dinsdagavond om de
3 á 4 weken
Boek: ‘In Zijn spoor’
(Ds. H.J. van der Veen )
Frank Besseling
Tel. 0184 419816
De Oude Uitbreiding 1 Wisselend 1 x per 2 weken
woensdagavond
Boek: ‘Psalmen, Dicht bij God wonen'(Niek Tramper) en ‘In Zijn spoor’
(Ds. H.J. van der Veen )
Johan Schouten
Tel. 0184 421545
De Oude Uitbreiding 2 Wisselend 1e dinsdag van de maand Boek: ‘Prediker: eigenzinnig en actueel’ (Ds. J. Belder) Leen Jan de Jonge
Tel. 0184 420957
Kring De Weren Wisselend 1 x per maand zondagavond Boek: ‘Adembenemend'(Bernhard Rietsma) en ‘In Zijn spoor’ (Ds. H.J. van der Veen ) Bert Sekeris
Tel. 0184 416726
Molendijkkring Wisselend Laatste zondagavondvan de maand Boek: ‘In Zijn spoor’
(Ds. H.J. van der Veen )
Jeanette van Vuren
Tel. 0184 773010
Puriteinenkring Wisselend 1 x per maand maandagavond Boek: ‘Geestelijke Groei’ (Dr. D.M. Lloyd-Jones) en ‘In Zijn spoor’
(Ds. H.J. van der Veen )
Herro Zoutendijk
Tel. 421823
Prickwaert-Weresteijn Wisselend 1 x per 3 weken dinsdagavond Boek: ‘Orde op zaken stellen'(ds.G. Wassinkmaat) en ‘In Zijn spoor’ (Ds. H.J. van der Veen) Gerrit van den TorenTel. 0184 416611
Rivierenbuurt Wisselend 1 x per 3 weken maandagavond Boek: ‘Onvoorstelbaar’ (Bernard Reitsma), ‘In Zijn spoor’ (Ds. H.J. van der Veen), nader te bepalen. Jaco Stremler
Tel. 0184 412002
Van de WielKroonstraat Wisselend 1 x per maand op zondagavond Boek: Ontmoetingen met Jezus (L.M. Vreugdenhil), ‘In Zijn spoor’ (Ds. H.J. van der Veen) Zeger Brinkman
Tel. 0184 426286
De Hooghe Lijster Zaal Parkzicht Nader te bepalen Boek: ‘Onvoorstelbaar’ (Bernard Reitsma), nader te bepalen. Ds. W.C. Meeuse
Tel. 0184 634656
BaanhoekWestwijk Rolf en Marit Pergolesilaan 25 1 x per maand Avond nader te bepalen Boek: ‘Romeinen’ (Bernhard Reitsma),
‘In Zijn spoor’ (Ds. H.J. van der Veen )
Rolf en Marit Paauwe
Tel. 0184 785207

Bij alle huisbijbelkringen is nog plaats voor nieuwe leden. De meeste kringen hebben een wisselende (in)leider; altijd op vrijwillige basis. Neem voor algemene informatie over Huis-Bijbelkringen contact op met Herro Zoutendijk.

Zendingscommissie wijken 3 en 4

Zending is een Bijbelse opdracht. De zendingscommissie wil de gemeente ondersteunen bij het uitvoeren van deze opdracht. De zendingscommissie stelt zich tot taak de gemeente bewust te maken van haar missionaire opdracht en het ontplooien van diverse activiteiten om het zendingswerk onder de aandacht te brengen en de betrokkenheid van de gemeente te verhogen. Voor meer informatie en contactgegevens kunt u kijken op onze website.

Evangelisatie ICS (IZB Commissie Sliedrecht)

Voorzitter:                                     Leendert Hofman, tel. 0184 413572
Alg. adjunct:                                Jacco de Koning, tel. 0184 422579
Secretaris:                                    Jolanda Lock,  tel. 0184 751066
Penningmeester:                        Walter Kraaijeveld, tel. 0184 421719
Lid:                                                   Theo Honkoop, tel. 0184 633857

Kinderevangelisatie Jolanda Lock, tel. 0184 751066
Tienerevangelisatie Johan Stam, tel. 0184 426982
Straatevangelisatie Jacco de Koning, tel. 0184 422579
Echo-evangelisatie Jacco de Koning, tel. 0184 422579
Missionaire cursussen Jacco de Koning, tel. 0184 422579
Hangpalm Joëlle Harrewijn, tel. 0184 416220

Website www.echtbelangrijk.nl
Giften zijn welkom op rek.nr. NL81RABO0359337619 t.n.v. ICS Sliedrecht