Gereformeerde Bondsmodaliteit (wijken 3 en 4)

Overzicht

Zondagsschool “Laat de kinderen tot Mij komen”

Wat is het doel?
Het doel van de zondagsschool is om kinderen te onderwijzen in het Woord van God.

Voor wie?
Alle kinderen, kerkelijk of buitenkerkelijk, die op de basisschool zitten, zijn welkom op de zondagsschool.

Waar?
Iedere zondag wordt zondagsschool gehouden in de Johannes Calvijnschool,
Scheldelaan 15, van 14:00 tot 15:00 uur.
NB. Op de zondagen dat er in de wijken 3 en 4 Heilig Avondmaal wordt gevierd wordt geen zondagsschool gehouden.

Wat doen we?
De kinderen luisteren eerst naar een verhaal uit de Bijbel. Dan zeggen de kinderen een psalm en/of bijbeltekst op. Daarna wordt gewerkt in een werkboek of wordt een vrij verhaal verteld of voorgelezen. Door positief mee te doen sparen de kinderen stempels voor een mooi leesboek of een knutselwerkje.

Kerstfeest
Met kerstfeest wordt voor alle kinderen een kerstfeestviering in de kerk gehouden. Dan wordt de geboorte van de Heere Jezus herdacht. Alle ouders, familie en belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. Voor kerst kan een boek uitgezocht worden door de kinderen, maar ook via punten die ze het hele jaar sparen. De lijst voor de te kiezen boeken vindt u hier.

Paasfeest
Met Pasen wordt het zondagsschooluur in de kerk gehouden. Ook hier zijn ouders en belangstellenden van harte welkom. Kom ook! Kom met uw kind gerust eens een kijkje nemen. Zij zijn van harte welkom! Tijdens de Paasviering wordt afscheid genomen van de kinderen die de zondagsschool gaan verlaten. Zij ontvangen hierbij een bijbeltje en krijgen een uitnodiging om deel te gaan nemen aan de catechisatielessen.

Leeftijd 4-12 jaar. Secr.: mw. Agatha Verheij. Voor meer informatie kunt u mailen.

IMG_8744[1]
Clubavond van de meisjesclub in de Handpalm

Jeugdraad HGJS

De Jeugdraad HGJS is een commissie van bijstand van de wijkkerkenraden 3 en 4. De Jeugdraad HGJS wordt vorm gegeven door verschillende commissies zoals:

 • Clubraad HGJS
 • Catechese Commissie HGJS
 • Jongerenpastoraat HGJS
 • Jeugd Diaconaat HGJS
 • Kind en Eredienst HGJS
 • Zondagsschool HGJS
In dit schema vindt u een overzicht van de plaats van de Jeugdraad HGJS binnen de gemeente met de onderliggende organisaties.
In dit schema vindt u een overzicht van de plaats van de Jeugdraad HGJS binnen de gemeente met de onderliggende organisaties.

De jeugdouderlingen en jeugddiakenen nemen zitting in de Jeugdraad HGJS.  Daarnaast zijn er een voorzitter, penningmeester en secretaresse. Zie het volgende   ter verduidelijking. Het belangrijkste doel van de Jeugdraad HGJS is jongeren door de gemeente via Christus bij God de Vader brengen en houden. Dit doet de Jeugdraad HGJS door het coördineren en faciliteren van het geheel van het Jeugdwerk én door het fungeren als intermediair tussen de verschillende commissies en tussen de commissies en de kerkenraden. Daarnaast zal de Jeugdraad HGJS door het geven van gerichte adviezen de besluitvorming van de kerkenraden versnellen. De Jeugdraad HGJS hoopt op deze wijze tot een zegen te zijn voor de jeugd, maar niet minder voor het geheel van de gemeente van onze Heere Jezus Christus. Voor vragen/ideeën en/of suggesties kunt u de Jeugdraad HGJS bereiken via emailadres jeugdraad@hervormdsliedrecht.nl.

IMG_8762[1]
Club in de Handpalm op een donkere winteravond

Clubraad HGJS

Het belangrijkste doel van de Clubraad HGJS is het vormgeven, structureren en aanbieden van verantwoorde clubactiviteiten voor de kinderen en jongeren binnen onze gemeente. Op deze manier hopen wij kinderen en jongeren via Jezus bij God de Vader te brengen en te houden. Daarnaast blijkt dat binnen de diverse activiteiten vriendschappen ontstaan die juist in deze tijd zeer waardevol zijn om te kunnen blijven staan in het geloof. Binnen de Clubraad HGJS zijn er verschillende functies. Zo is er de voorzitter, de secretaris en zijn er vier categoriehoofden van de categorieën A, B, C en D. Tevens zijn er binnen de Clubraad de volgende taken: financiën, publiciteit en overige zaken. In het organogram van de Clubraad HGJS kunt u zien wie er momenteel zitting hebben in de Clubraad en welke rol zij vervullen. Om deze in te zien kunt u hier klikken.

Een van de Jongensclubs
Een van de Jongensclubs

De volgende clubs vallen onder de Clubraad HGJS:

 • Kinderclub “De Kinderkaravaan”. Groep 2 en
 • Meisjesclub “Esther 1”. Groep 4 en 5
 • Meisjesclub “Esther 2”. Groep 6 en 7
 • Meisjesclub “Spirit”. Groep 8 + klas 1, 2 en 3 VO
 • Jongensclub “Benjamin”. Groep 4 en 5
 • Jongensclub “Josia”. Groep 6 en 7
 • Jongensclub “Gideon”. Groep 8 en klas 1 VO
 • Jongensclub “Solid”. Klas 2 en 3 VO
 • Binnenstebuiten. Klas 1, 2 en 3 VO
 • Koffiebar “De Tweesprong”
 • 15PLUZZ 19+
 • HeartFirst 25+
 • HeartBeat Chr.
 • Kinderkoor “Laudate Deum”. Groep 2 t/m 8
 • Tamboerijngroep Hadassa. Vanaf groep 5 en volwassenen
 • Club voor anders begaafden “De Regenboog”
 • Regenboog Junior
HGJS-activiteitenkalender
Optreden tamboerijngroep Hadassa
Optreden tamboerijngroep Hadassa

Voor de precieze data van al deze activiteiten verwijzen wij u naar de HGJS Kalender en de clubagenda in het Kerkblad. Daarnaast verzorgt de Clubraad HGJS wekelijks een stukje in het kerkblad met daarin alle clubactiviteiten. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Clubraad HGJS of mailen naar hgjs@hervormdsliedrecht.nl.

Gereformeerde Bond, afdeling Sliedrecht

Contactadres: W. Meerkerk.

VROUWEN RONDOM DE BIJBELLogo Vrouwenbond

Vrouwen hebben andere vrouwen nodig om met elkaar te delen. Daarom hebben we als vrouwen van de gemeente gekozen voor een nieuwe opzet. Eenheid in verscheidenheid zijn hierbij kernwoorden. Concreet houdt het in dat er drie kringen zijn die allen met de bijbel bezig zijn maar eigen zijn in hun vormgeving.
Je kunt je aansluiten bij een van de volgende drie kringen:

• Ochtendkring (alle leeftijden)
• Avondkring (alle leeftijden)
• Jonge vrouwenkring

Ochtendkring alle leeftijden

Heel graag nodigen wij de vrouwen uit onze gemeente (en daarbuiten) uit om op onze kring te komen. We zijn een ochtendkring voor alle leeftijden en komen 1x per 3 weken bij elkaar, afwisselend op de dinsdag- of donderdagmorgen. (di-do-kring)
Vanaf 9 uur staat de koffie en de thee klaar en om half 10 beginnen we. Dit jaar denken we na over het leven van Johannes de Doper. We gaan zien op welke manier hij de wegbereider en voorloper van de Heere Jezus is. We horen hoe hij ons wijst op de Heere Jezus: ‘Zie, het Lam van God’.

Om iets van de sfeer weer te laten proeven geven we wat ervaringen van het vorige seizoen door :

 • het is opbouwend, bemoedigend, leerzaam en ook gezellig om met een stel vrouwen uit de gemeente de bijbel te onderzoeken..
 • het zingen met elkaar vond ik erg fijn…
 • ik had het super naar mijn zin, het is leerzaam en het onderling contact is ook leuk
 • er is een open sfeer, liefde, warmte en onderlinge verbondenheid. Ik voel het als een voorrecht om me met deze groep vrouwen verbonden te weten onder een zegenende Hand..
 • ik vind het samen zijn met andere leden van de gemeente en het contact heel fijn….
 • ik ervaar de kring als een groep waar je in een open, warme en betrokken sfeer, met en van elkaar veel kunt leren vanuit de Bijbelse lijnen voor het leven als gemeente en het leven van elke dag…

Ben je nieuwsgierig geworden?
Van harte welkom in de consistorie van de Maranathakerk.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Jeannette Groen,  tel. 06 1498 7728

Avondkring alle leeftijden

Vrouwen van alle leeftijden kunnen in het onderlinge contact  veel  van elkaar leren. We  komen samen in de Maranathakerk  op donderdagavond, 1 x  in de 2 weken.

In een open, warme sfeer  willen we  door Bijbelstudie, gesprekken en zang ons verdiepen in bepaalde Bijbelgedeelten. De betekenis daarvan voor onze relatie met God en met de samenleving staat daarin centraal. Een belangrijk aspect van onze kring is ook het meeleven met elkaar in lief en leed.

Jaarthema
Dit jaar staat het leven van Johannes de Doper op de agenda. We gaan zien dat het ongewone leven van deze profeet ook ons  op allerlei terreinen veel te zeggen heeft.

Andere  kringactiviteiten
Daarnaast houden we een Kerst- en Paasbijeenkomst, een crea-avond en een open sprekersavond.

Onderling contact
Als  afsluiting van het seizoen willen we als vrouwenkringen gezamenlijk een ontspannende activiteit organiseren,  b.l.e.w. op zaterdag  21 april 2018.

Welkom
Zoek(t) u/jij een vrouwenkring voor in de avond? Van harte welkom. Wil je eerst de sfeer ervaren? Kom gerust eens kijken.

We beginnen om 19.45 uur en vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar.

Data van de kringavonden  2017-2018:
09-11, 23-11, 07-12, 14-12, 11-01, 25-01, 08-02, 22-02, 08-03, 22-03, 05-04, 21-04.

Contactpersonen:
Cobie Tromp, tel. 423206, ktromp@solcon.nl
Hermien Rijnhout, tel. 419329, hcrijnhout@gmail.com

 

 

 

Jonge vrouwenkring

Bestuur VRB Jonge vrouwenkring 2017/2018

Om de drukte van iedere dag even los te kunnen laten, moet je op de jonge vrouwenkring zijn! Een plaats waar we als vrouwen willen bidden, lezen en zingen. We gaan met elkaar nadenken en de Bijbel bestuderen. We delen met elkaar vanuit de eenheid in het geloof, wat ons allen bij elkaar brengt.

Het is fijn om elkaar te ontmoeten en na te gaan denken over het leven van Johannes de Doper. We gaan zien op welke manier hij de wegbereider en voorloper van de Heere Jezus is. We horen hoe hij ons wijst op de Heere Jezus: ‘Zie, het Lam van God’. Op de Bijbelstudieochtenden gaan we met elkaar nadenken over de Bijbelse uitgangspunten en hoe dit betekenis krijgt in het leven van alledag.

Naast de Bijbelstudie-ochtenden is er een creatieve morgen en er komt een spreker. Genoeg redenen om komend jaar de kring te bezoeken!

We hopen je te ontmoeten op woensdagmorgen in de Maranathakerk vanaf 9.30 u (koffie vanaf 9.15 u) tot 11.15 u.

Voor de kinderen is er kinderoppas.

Contactpersoon: Mariëlle van Trooijen

Herv. Ger. Mannenvereniging “Onderzoekt de Schriften”

Als mannen van onze gemeente vinden we het belangrijk om met elkaar naar de Bijbel te luisteren. Omdat God zich in de Bijbel bekend maakt! En wij Hem beter willen leren kennen en liefhebben. En het zijn de Schriften die van de Heere Jezus Christus getuigen. Jezus Christus vormt immers het hart van het Bijbels getuigenis. We luisteren met elkaar naar een Bijbelgedeelte waarover een van ons een inleiding heeft gemaakt. Hiervoor maken we gebruik van de Hervormde Vaan of maken we zelf een inleiding. Het maken van een inleiding is vrijblijvend en niet verplicht. Het Bijbelgedeelte en de inleiding bespreken we dan met elkaar. Leden krijgen 10 x per jaar de Hervormde Vaan per post toegestuurd. Daarin staan, naast een Bijbelstudie uit het O.T. en N.T. ook meerdere artikelen in, gericht op kerk en samenleving. Vanaf eind september tot begin april komen we op woensdagavond, 1 x per 2 weken in het Dienstgebouw naast de Grote Kerk bij elkaar. We beginnen altijd om 19.45 uur en sluiten om 21.45 uur weer af.

Daarnaast willen we af en toe wat meer iets in een andere setting iets organiseren naast de gebruikelijke samenkomsten. Hieronder een paar foto’s van ons bezoek aan de Dijksynagoge te Sliedrecht in januari 2018.

 

 

 

 

 

 

 

Graag nodigen wij mannen van alle leeftijden uit om samen met ons de Bijbel te bestuderen. De meerwaarde is het samen hierover van gedachten wisselen en het delen van onze vragen, moeiten en vreugden. Het is altijd weer verrassend om van meerdere kanten een vraag of opmerking te krijgen. En zo te worden opgebouwd in ons geloof!

Voor meer informatie:

G. Sekeris, tel. 0184-416726 e-mail gencsekeris@planet.nl
W. de Munck, tel. 0184-414587 e-mail wdemunck@solcon.nl

Kringwerk

De volgende kringen worden gehouden:

Studiekring

Deze winter  wordt de studiekring geleid door Ds. Den Boer.

We beginnen om 20.00 uur in het Dienstgebouw.

Jongerenkring

Deze winter wordt de jongerenkring geleid door Ds. Den Boer.  Tijdens de avonden behandelen we het boek ‘Een leeskamer in het Grote Huis’ van dr. Ewald Mackay’.

Huisbijbelkringen

Hieronder een overzicht van alle huisbijbelkringen. Bij alle huisbijbelkringen is nog plaats voor nieuwe leden. De meeste kringen hebben een wisselende (in)leider; altijd op vrijwillige basis. Neem voor algemene informatie over Huis-Bijbelkringen contact op met Herro Zoutendijk.

Huisbijbelkring Tijdstip & frequentie Onderwerpen
De Grienden dinsdagavond om de
3 à 4 weken
Boek: “Meten, weten en jezelf vergeten” (Dr. H. v.d. Belt)
De Oude Uitbreiding 1 1 x per 2 weken
woensdagavond
Boek: ‘Breder Langer Dieper Hoger’ (I. Dekker & M. Schouwstra)
De Oude Uitbreiding 2 1x per maand, in principe 1e dinsdag van de maand Boek: voor nieuw seizoen nader te bepalen
Kring De Weren 1 x per maand op zondagavond Boek: ‘In gesprek’ (Ds. Van der Veen)
Molendijkkring Laatste zondagavond van de maand Boek: “Breder Langer Dieper Hoger” (I. Dekker en M. Schouwstra)
Puriteinenkring 1 x per maand maandagavond Boek: “Bidden” (Tim Keller)
Prickwaert-Weresteijn 1 x per 3 weken op dinsdagavond Boek: “Groeien in het geloof” (Dr. G. van den End)
Rivierenbuurt 1 x per 3 weken op maandagavond Boek: “In Gesprek” (Ds. H. vd Veen) en nader te bepalen
Van de Wiel / Kroonstraat 1 x per maand op zondagavond Boek: “Breder Langer Dieper Hoger” (I. Dekker en M. Schouwstra)
De Hooghe Lijster 1 x per maand op donderdagmorgen (zaal Parkzicht) Bespreken Bijbelboek Daniel met eigen hand-out
Baanhoek / Westwijk 1 x per maand Afwisselend woensdag/donderdag Boek: “Galaten” (Tim Keller)
Havenkwartier Iedere 1e zondagavond van de maand Boek: “In Gesprek” (Ds. H. vd Veen)

Zendingscommissie wijken 3 en 4

Zending is een Bijbelse opdracht. De zendingscommissie wil de gemeente ondersteunen bij het uitvoeren van deze opdracht. De zendingscommissie stelt zich tot taak de gemeente bewust te maken van haar missionaire opdracht en het ontplooien van diverse activiteiten om het zendingswerk onder de aandacht te brengen en de betrokkenheid van de gemeente te verhogen. Voor meer informatie en contactgegevens kunt u kijken op onze website.

Evangelisatie ICS (IZB Commissie Sliedrecht)

Voorzitter:                                     Leendert Hofman
Alg. adjunct:                                Jacco de Koning
Secretaris:                                    Jolanda Lock
Penningmeester:                        Walter Kraaijeveld
Lid:                                                   Theo Honkoop

Kinderevangelisatie Jolanda Lock
Tienerevangelisatie Johan Stam
Straatevangelisatie Jacco de Koning
Echo-evangelisatie Jacco de Koning
Missionaire cursussen Jacco de Koning
Hangpalm Joëlle Harrewijn

Website www.echtbelangrijk.nl
Giften zijn welkom op rek.nr. NL81RABO0359337619 t.n.v. ICS Sliedrecht