College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is belast met de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente. Zij verkrijgt haar inkomsten uit de actie Kerkbalans, collecten en giften. De toevertrouwde financiële middelen worden ingezet ten behoeve van het beheer over alle goederen waarvan de kerkelijke gemeente als rechtspersoon eigenaar is: de gebouwen en terreinen die voor het gemeenteleven nodig zijn (Grote Kerk, Maranathakerk, Dienstgebouw, Handpalm en de vier pastoriën). Ook beheert het college het vermogen van de kerkelijke gemeente (banktegoeden) en verder alle fondsen, voor zover deze niet van diaconale aard zijn. De gelden moeten zo beheerd worden dat de kerkelijke gemeente in staat is om te voldoen aan haar financiële verplichtingen, in het bijzonder aan die welke zij heeft jegens de predikanten van de gemeente, andere medewerkers en de landelijke kerk in haar geheel. Verder draagt zij zorg voor de administratie van de tot de gemeente behorende lidmaten, doopleden en andere personen (zie onder Kerkelijk Bureau). Ook het instandhouden en bijhouden van het kerkelijk archief, alsmede de voorlichting van de gemeente op het gebied van het college behoort tot haar verantwoordelijkheid.
Archiefbeheerders: dhr. K. Blokland, tel. 0184 417168 en mw. A.E. Mosterdijk-Boele; assistentie wordt verleend door  dhr. E. van der Vlist en dhr. P. Anker
Bezoek alleen op afspraak.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 12 personen (per wijk 3):
Voorzitter: B. Verheij, tel. 06 23011090, email: bert@homeflex.nl
1e secretaris: A.G. de Waard, tel. 0184 417381, email: cvk@hervormdsliedrecht.nl
2e secretaris: M. van Vuren,  tel. 0184 773010, email: cvk@hervormdsliedrecht.nl