Wie zijn wij?

Als Hervormde Gemeente van Sliedrecht in de Protestantse Kerk van Nederland zijn we onderdeel van de wereldwijde gemeente van Jezus Christus.
Over Hem lezen we in de Bijbel: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3: 16).
Die tekst zegt veel. Over onszelf, als mensen. Namelijk dat we zonder Hem verloren zijn.
Maar die ene zin bevat tegelijkertijd ook veel goed nieuws.
Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en uit de dood opgewekt.
Op grond hiervan schenkt Hij vergeving van zonden en een nieuw en eeuwig leven.
Als gemeente van Christus leven we van dit Evangelie, deze blijde boodschap.
In dankbare gehoorzaamheid aan Zijn opdracht dienen we, als goede leerlingen met woord en daad, onze naasten die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn.
Want we verlangen ernaar dat ook zij delen in het heil van Jezus Christus.

Wijkgemeenten

De Hervormde Gemeente van Sliedrecht bestaat uit 4 wijkgemeenten, waarvan 2 behoren tot de Confessionele modaliteit (wijk 1 en 2) en 2 tot die van de Gereformeerde Bond (wijk 3 en 4).
Wij aanvaarden samen het Woord van God als Bron en Norm voor ons leven.
Wij belijden samen ons geloof zoals dat verwoord wordt door de eeuwenoude oecumenische geloofsbelijdenissen: de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsbelijdenis van Athanasius.
Wij weten ons samen verbonden met de Drie Formulieren van Enigheid, de Heidelberger Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.
De belijdenisgeschriften zijn voor ons wegwijzers naar de schatkamers in Gods Woord.

Kerkdiensten

Iedere zondag komt de Hervormde Gemeente van Sliedrecht bijeen in de Grote Kerk en de Maranathakerk om naar het Woord van God te luisteren, om samen te bidden en Gods lof te zingen.
In de diensten kennen we een centrale plaats toe aan de preek, de uitleg en verkondiging van de Heilige Schrift.
De Bijbel geldt voor ons als het onfeilbare Woord van God, gezaghebbend voor ons geloof en ons dagelijks leven.