Ambtsdragersverkiezingen wijk 3

U wordt nog herinnerd aan de oproep om namen in te dienen voor de vacature van ouderling P. Alblas. Deze kunt u indienen tot uiterlijk maandag 5 oktober bij de scriba van wijkkerkenraad 3, A.J. ’t Jong. Tevens bestaat de mogelijkheid om ook voor de eerder genoemde broeders die herkiesbaar zijn, namen van kandidaten in te dienen (waarbij de vacature op naam moet worden vermeld, dus: ambt + naam herkiesbare broeder). Wij willen u echter vragen om alleen van deze mogelijkheid gebruik te maken indien hiervoor dringende redenen zijn. De kerkenraad ziet heel graag dat de broeders die zich herkiesbaar stellen, hun ambtswerk mogen voortzetten. De ambtsdragersverkiezingen zullen worden gehouden op D.V. dinsdag 27 oktober in de Grote Kerk, aanvang 20.00 uur precies. Wij bevelen de ambtsdragersverkiezingen aan in uw voorbede.