Avondmaalszondag

Zondag 6 december hopen we in onze wijken het Heilig Avondmaal te vieren. We hebben wel even geaarzeld om dit te gaan doen. Er mag tenslotte maar een zeer beperkt aantal gemeenteleden fysiek aanwezig zijn. Toch wordt heel sterk de behoefte gevoeld, niet in de laatste plaats door hen die kort geleden openbare belijdenis van hun geloof aflegden en hiermee tegelijk toegang vroegen tot het avondmaal. Dit bedoelt tenslotte ons geloof te versterken. Dat kunnen we altijd gebruiken. En zeker in deze periode. Aanstaande zondag zijn er drie diensten in de Maranatha Kerk: 9.30 uur, 14.00 uur (herhaling van de morgendienst) en 18.00 uur. Helaas zal het toch niet mogelijk zijn alle in gewone tijd trouwe avondmaalgangers fysiek in de kerk tijdens een van de diensten te ontvangen.
Op D.V. 31 januari is er weer een avondmaalzondag. We kunnen ons voorstellen dan bij de inschrijving voorrang te verlenen aan hen die aanstaande zondag niet kunnen deelnemen.

Tweede advent
Het is de tweede zondag in de adventstijd, de periode van het kerkelijk jaar waarin we ons voorbereiden op de viering van de komst van Gods Zoon naar deze wereld. Om ons mensen en om ons behoud. Tegelijk is het een periode van verlangen naar zijn hernieuwde verschijning. Daarom roepen we in deze tijd, en in het bijzonder bij de viering van het avondmaal: ‘Maranatha, kom Here Jezus, ja kom haastig’.
In de morgen- en middagdienst lezen we Zacharia 3, waar ons verhaald wordt de geschiedenis van Jozua, de zoon van Josadak, de hogepriester in de periode na de ballingschap, een naamgenoot van onze Heiland.
In de avonddienst, waarin de viering van het avondmaal wordt voortgezet en we dankzegging houden, staan de lofzangen uit het begin van het Lucasevangelie centraal.
We stemmen in met de lofzangen van Elisabeth, Maria, Zacharias, Simeon en Hanna.
Gezegende diensten gewenst.