Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Aankomende zondag 3 juni vindt de bediening van het Heilig Avondmaal plaats in de diensten in de Grote Kerk en is ds. G.J. Mink onze voorganger.
In beide diensten openen we de Bijbel in Hebreeën 11. Ter inleiding op de viering lezen we over de verwachting van Abraham (11: 9-10). Hij wachtte op de voltooiing van al Gods plannen, op de ingang in de stad met fundamenten, waarvan God de Ontwerper en Bouwmeester is. Hij richtte zich op de toekomst. Zijn gebed is gelijk aan het gebed aan de avondmaalstafel: ‘Maranatha, kom Here Jezus, ja kom haastig’.
In de kindernevendienst gaat het over de vrienden van Job, die in stilte bij hem zitten.
In de dienst van dankzegging en nabetrachting lezen we opnieuw over Abraham als inspirerend geloofsvoorbeeld. Nu staat de beproeving centraal (11: 17-19). Abraham kreeg de opdracht zijn enige zoon te offeren (Genesis 22). Hoe ging hij met beproeving om?
Wat bracht hem die beproeving? Diepe gedachten, behulpzame woorden.
Moge de Heer ons in de viering en de overdenking zegenen.
Afgelopen zondag stonden we stil bij de roeping van Abraham (11: 8). Hij gehoorzaamde aan de roepstem. Wij worden zondag naar de tafel geroepen. Zou u vrijmoedigheid hebben om niet aan te gaan…?
Gezegende diensten gewenst!