Bij de diensten van de wijken 1 en 2

In de morgendienst van zondag 25 november in de Maranathakerk gaat ds. J.W. Sparreboom voor. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We mogen bemoedigd worden door de zaligspreking: ‘Zalig zij die in de Here sterven, ja van nu aan, zegt de Geest, dat ze rusten van hun moeiten want hun werken volgen hen na’.
In deze dienst klinken de namen van degenen die ons zijn voorgegaan. We gedenken hen met liefde en genegenheid. Dat doen we door in de dienst alle namen te noemen, samen met een tekst die rondom de uitvaart van belang was, en vervolgens een lied te zingen. Ook zijn er ter gedachtenis van allen die ons zijn voorgegaan gedenkstenen gemaakt, die nabestaanden na afloop van de dienst kunnen meenemen. De namenlijst, die elders op deze website staat, is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Toch blijft het mensenwerk. Mocht er onverhoopt een fout in zitten, dan horen we dat graag voorafgaande aan de dienst. Alle bij ons bekende nabestaanden zijn via het correspondentieadres uitgenodigd voor deze dienst.
We horen over het nieuwe Jeruzalem, de lichtstad met de paar’len poorten. Ook in de kindernevendienst staat dit gedeelte uit Openbaring 21 centraal. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten rondom koffie en thee.

Zondagavond in de Grote Kerk en in de week die komt, bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. Ds. G.J. Mink is de voorganger. We gaan verder met de bespreking van het gebed dat de Here Jezus ons geleerd heeft.
Nu staan we stil bij de zesde bede: ‘Leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze’. De Here Jezus heeft in Gethsemane de discipelen gezegd te bidden dat ze niet in verzoeking zouden komen (Mattheüs 26: 36-46). Ze vielen echter in slaap en waren zo vatbaar voor de activiteiten van de boze. Je hebt wel wat geloofsversterking nodig om weerstand te kunnen bieden. Dat gebeurt door de gave van het engelenbrood (vgl. Mattheüs 4: 11). We lezen ook de uitleg van de bede in zondag 52 van de Heidelbergse Catechismus.
Allen hier of elders gezegende diensten toegewenst.