[Wijk 1&2] Bij de diensten

Geloof en doop
Op het Pinksterfeest in Jeruzalem werden op één dag meer dan drieduizend mensen gedoopt. Wat moet dit indrukwekkend zijn geweest. Per apostel 250 dopelingen. Je kunt je er haast geen voorstelling van maken. In Markus 16: 16 lezen we een woord van de Here Jezus: ‘Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered, maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld’. Indringende woorden. Geloof en doop leiden tot redding, behoud, zaligheid. Geloof en doop doen er dus wezenlijk toe. In het kader van onze serie diensten over de betekenis van de doop gaan we zondagmorgen 7 juni in de Maranathakerk hierover nadenken. Hierbij komt ook aan de orde of de volgorde van eerst geloven en dan dopen noodzakelijk is of dat het ook andersom kan. Kortom: is kinderdoop ook een Bijbelse mogelijkheid? Hierover wordt verschillend gedacht in christelijke kring. Daarom is het goed hierover wat verheldering te bieden. Voorganger is ds. G.J. Mink.

Kindermoment
In de kerk hebben sommige zondagen een aparte naam. Denk maar aan Paaszondag en Pinksterzondag. Komende zondag heet ‘Zondag Trinitatis’. Dat is wel een beetje een deftige naam. Het betekent ‘Zondag van de Drie-eenheid’. Je bent gedoopt in de Naam van de Vader, in de Naam van de Zoon en in de Naam van de Heilige Geest. Toch zijn er niet drie goden. Er is maar één God. Dat noemen we de Drie-eenheid. Dat is best ingewikkeld om te begrijpen. Waarom doen we zo moeilijk? Nou, dat gaat ds. Mink proberen je aanstaande zondag even uit te leggen. Let maar goed op!

Oplossing puzzel bovenbouw
Afgelopen zondag konden de kinderen van de bovenbouw een puzzel maken. De tekst die eruit kwam, luidde: ‘In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; … ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij zich verworven heeft, tot lof Zijner heerlijkheid’ (Efeziërs 1: 13-14).

Bij de avonddienst
In de avonddienst in de Grote Kerk gaat ds. J. de Goei uit Amersfoort voor.