Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Startdienst
Zondagmorgen 18 september komen we samen in de Maranatha Kerk. Het is de zogenaamde startdienst van het nieuwe seizoen van vorming en toerusting in de gemeente. Dat betekent dat de huiscatechese, de clubactiviteiten, de kringen en heel veel andere activiteiten weer gaan beginnen. Daar zijn we dankbaar voor. De startzondag is tegelijk ook de laatste dag van het gemeentefeest. In de morgendienst staat daarom het gedeelte centraal waaraan het thema ‘Samen!’ is ontleend. Dat is Efeze 3: 14-21, een prachtig gebed van de apostel Paulus, dat onze blik richt op de liefde van Christus: een diamant met heel veel facetten. Voorganger is ds. M.H. Vastenhout.
Na afloop van de dienst zetten we onze ontmoeting voort door samen koffie, thee of iets fris te drinken. Allen van harte welkom!

Themadienst: ‘Er is er maar één!’
Israël heeft als kernbelijdenis: ’Luister, Israël, de HEER is onze God, de HEER is één’ of, anders vertaald ‘de enige’. Nu we een begin maken met de bespreking van de Tien Geboden, gaan we zorgvuldig de betekenis na van deze woorden, die staan aan het begin van de passage Deuteronomium 6: 4-15. Er is één HEER, God, tegelijk wordt Jezus de ene Heer genoemd. Best ingewikkeld. Wat zegt dit? We ontdekken dat het in de belijdenis vooral erom gaat dat de HEER volstrekt betrouwbaar is, ‘uit één stuk’, dat de HEER in zichzelf een liefdesgemeenschap is waarin Hij anderen laat delen. Wij mogen van zijn liefde leven, zoals een bruid van haar bruidegom. En die bruid, de Kerk, zegt: ‘U bent echt de enige’, als het ware de ‘ware Jacob’. Dat weet de HEER maar Hij wil zo graag dat Israël wegvlucht van verleidende afgoden die haar het heil doet verliezen. En daarom moet Israël luisteren. Daarom kregen de Israëlieten als eerste gebod: ‘Vereer naast Mij geen andere goden’. Wat heeft dit voor implicaties voor ons? Het blijkt dat dit gebod bepaald niet stoffig is, tijdgebonden, maar hoogst actueel. En als we ons er niet aan zouden storen, zouden we, om woorden van zondag 34 van de Heidelbergse Catechismus te gebruiken, zomaar ons heil kunnen verliezen. Daar moet je toch niet aan denken…
De dienst wordt gehouden aan het slot van de intensieve feestdagen. Tijd voor rustige bezinning dus. Hartelijk welkom om 18.00 uur in de Grote Kerk. Voorganger is ds. G.J. Mink.