Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 9 juli hoopt ds. G.J. Mink voor te gaan in de Grote Kerk.

Gebedsverhoring
Het thema voor de morgendienst in de Grote Kerk raakt iedere christen. Als bidden een van de aspecten is van de omgang van de Heer met zijn volgelingen, de Herder met zijn schapen, dan is dit geen vanzelfsprekendheid. Stonden we de eerste keer, in een drieluik van preken, stil bij wat bidden wel en niet is, nu zoomen we in op het thema ‘gebedsverhoring’. Ieder christen kent gebedsverhoring. Maar ieder christen kent ook de ‘onverhoorde’ gebeden. Soms zeg je achteraf: maar gelukkig ook. Maar soms zeg je ook: waarom gaf de Heer mij nu niet waar ik om vroeg? Kan Hij het niet? Wil Hij het niet?
Wat is de achtergrond? Hoe heb ik hiermee om te gaan?
We zoeken naar antwoorden in deze dienst. We lezen de bijzondere geschiedenis van koning Manasse, waarin we lezen dat de Heer zich liet verbidden, liet ompraten; Manasse had invloed op Gods beleid (2 Kronieken 33: 1-17). Verder lezen we in de brief van Jacobus (4: 1-10) waar een les in bidden wordt gegeven om te voorkomen dat we verkeerd bidden en niets ontvangen.

Zondagavond is ds. G.J. Mink eveneens voorganger, maar dan in de Maranatha Kerk.

Aanbidding van onze Vader!
In onze serie diensten over de verschillende onderdelen van het ‘Onze Vader’, het gebed dat Jezus zijn leerlingen gegeven heeft, staan we zondagavond stil bij de eerste bede: ‘Uw Naam worde geheiligd’. Welke is die Naam en hoe krijgt die heiliging gestalte? Hiervoor worden ons ook gebedsteksten aangereikt, al of niet op melodie gezet. We lezen uit de Bijbel. Heiliging heeft vooral te maken met aanbidding. Dat gaan we dan ook in het zingen van aanbiddingsliederen concreet maken
En pakken er, staande in de confessionele traditie, ook zondag 46 van de Heidelbergse Catechismus bij waarin deze bede wordt uitgelegd.

Gezegende diensten toegewenst.