Bj de diensten van de wijken 1 en 2

Kampdienst
Eind april werden zowel het kinderkamp als het zeilkamp gehouden. Bijna 150 kinderen, jongeren en leidinggevenden namen hieraan deel. En van velen uit de gemeente was er meeleven.
Naar goede traditie houden we in juni een kampdienst. Dat wil zeggen dat de thematiek die in beide kampen een rol speelde hier nog eens voor het voetlicht wordt gebracht. Bij het kinderkamp ging het onder meer over Esther die zich mooi maakte om de koning te behagen. Bij het zeilkamp kwam aan de orde de oproep van de Here Jezus dat we Gods koninkrijk moeten zoeken. Deze twee dingen laten zich goed combineren. En dat gaan we zondagmorgen 19 juni in de Grote Kerk dan ook doen.
We hopen met name dat ook vele oud-kampers in de dienst aanwezig zijn. Om die reden is er alleen kindernevendienst voor de groepen 1 en 2. Muzikale medewerking verlenen organist Martin Zonnenberg en een aantal musici die bij de kerkband betrokken zijn. Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee of fris. Dan zal ook door wie dit wil de film van het kinderkamp worden bekeken.

Bij de avonddienst
In de avonddienst, gehouden in de Maranatha Kerk, staan we stil bij woorden uit de Geloofsbelijdenis van Nicea: Wij geloven in ‘de Heilige Geest…, die gesproken heeft door de profeten’. Deze paar woorden raken aan een breed veld van onderwerpen. Zo gaan deze woorden over de plaats en betekenis die de kerk toekent aan het Oude Testament. Een actueel thema dat raakt aan onze omgang, persoonlijk en als kerk, met de Schrift. Maar deze woorden uit de geloofsbelijdenis roepen ook gedachten op bij het bredere thema van profetie in de kerk van het Níeuwe Testament. En is dat een puur binnenkerkelijke aangelegenheid? Of komen er ook ‘moderne profeten’ (naar een podcastserie van ds. Kees van Ekris) voor in onze wereld vandaag? Kortom, stof genoeg om over na te denken.
In de liturgie besteden we ook aandacht aan de voorbereiding op de viering van de Maaltijd van onze Heer, die op 26 juni gevierd zal worden. Welkom in de dienst.