Gesprekskring Op weg

Voor het laatst in dit seizoen komen we bij elkaar op woensdag 9 april a.s. in het Dienstgebouw om 20.00 uur. Met elkaar lezen we en overdenken gedeelten uit het Mattheus-evangelie waarbij het gaat over de vier lijdensaankondigingen door onze Heiland. Het roept onbegrip en vertwijfeling op bij zijn discipelen. Waarom optrekken naar Jerusalem als je van tevoren weet dat dit levensgevaarlijk is? De discipelen waren nog lang niet toe aan het antwoord van de Heiland aan de Emmaüsgangers: “Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan zoals beschreven bij Mozes en de profeten?” Natuurlijk is iedereen welkom!

Joop de Vries (jdevries12@kpnplanet.nl)