Liturgie doopdienst wijken 1 en 2

SLIEDRECHT, GROTE KERK, ZONDAG 8 APRIL 2018, 9.30 UUR

In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan:
Daan Nederveen
Lars Yannick van Eijk
Noa Dirkje Meerkerk
Jozinus Arie den Besten

Voorganger:                    ds. G.J. Mink
Ouderling van dienst: Ad den Besten
Organist:                          Arjan Versluis

Zingen: Psalm 138

1 U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd ik U mijn beden.
Naar ’t heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid en trouw bewijzen.

4 Als, ik omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron, wil bijstand zenden.

Stil gebed (staande)

Votum en groet (staande)

Zingen: Hemelhoog 433

Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds: Hij is erbij
in je beproevingen en zorgen.

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U en zal niet wank’len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil
en dwaal niet af;
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U en zal niet wank’len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer;
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U en zal niet wank’len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen
Ik rust in U alleen.
Ik rust in U alleen.

Doopformulier
Gemeente van Christus, de heilige doop wordt bediend in opdracht van onze Heer, die gesproken heeft: “Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen, en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb” (Mat. 28:19)

De doop, als onderdompeling in of besprenging met water, wijst ons aan dat wij allen zondaren zijn. Wij kunnen Gods rijk niet binnengaan, tenzij wij opnieuw geboren worden. Maar tegelijk is de Heilige Doop een teken en zegel van de afwassing van onze zonden door Jezus Christus. Daarom worden we gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
God de Vader verzekert ons door de doop dat Hij ons doet delen in het verbond dat
Hij sloot met Abraham en zijn nageslacht. Hij neemt ons aan als zijn kind en erfgenaam.
Hij zal ons goed doen, alle dagen van ons leven. Hij zal het kwaad van ons weren of
voor ons ten goede keren.
De Here Jezus Christus verzekert ons door de doop dat zijn bloed ons reinigt van al
onze zonden. Hij geeft ons deel aan zijn dood en opstanding. Met Hem worden wij door
de doop in zijn dood begraven; met Hem staan wij op tot een nieuw leven om God te dienen en zijn rijk te verwachten.
En de Heilige Geest verzekert ons door de doop dat Hij bij ons wonen wil om ons persoonlijk eigen te maken wat ons in Christus geschonken is: vergeving van zonden
en vernieuwing van ons leven.

Op grond van deze overvloed van genade roept God ons door de doop tot een nieuwe gehoorzaamheid: dat wij met heel ons hart Hem vertrouwen en liefhebben, dat wij onze oude natuur doden en in een nieuw, godvruchtig leven wandelen.
En als wij soms uit zwakheid in zonden vallen, dan moeten wij Gods genade niet in twijfel trekken, maar uit onze zonden opstaan om God weer te dienen, want de doop heeft ons eens en voorgoed bevestigd dat God eeuwig trouw is aan zijn verbond

Onze kleine kinderen kunnen dit dooponderwijs nu nog niet begrijpen. Zij mogen gedoopt worden, omdat God de God is van het verbond. Gods belofte is voor ons en onze kinderen. De Heer Jezus sprak: “Laat de kinderen tot Mij komen, verhinder ze niet, want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij“ (Marcus 10:14). En u, doopouders, zult uw kinderen als zij opgroeien hierin onderwijzen, opdat zij hun doop mogen beamen en eenmaal zelf hun geloof belijden.

Doopgebed

Apostolische Geloofsbelijdenis (staande)

Zingen: Hemelhoog 429
(tijdens het binnendragen van de dopelingen)

Nog voordat je bestond kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar totdat he komt.

En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan
Ook niets dat jij ooit deed, verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.

Kom tot de Vader, kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn, is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt,
daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan
Ook niets dat jij ooit deed, verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.

Kom tot de Vader, kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn, is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt,
daarmee is alles klaar wanneer jij komt.
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt,
daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

Doopgelofte
Gelooft u het evangelie van onze Heer Jezus Christus, die de weg, de waarheid en het
leven is?
Gelooft u dat onze kinderen, hoewel zij, net als wij allen, van nature aan Gods oordeel onderworpen zijn, door Jezus Christus mogen delen in zijn genade en dat zij daarom
als leden van de gemeente gedoopt mogen worden?
Belooft u deze kinderen, bij het opgroeien naar uw vermogen vertrouwd te zullen
maken met het evangelie, hen voor te gaan op de weg van Jezus in de gemeenschap
van de christelijke kerk?

Wat is daarop jouw antwoord:
Nijs Jan Nederveen (Nijs-Jan)
Lea Adriana Nederveen-van Dijk (Leanne)
Robert Jan Marinus van Eijk (Robert-Jan)
Catharina van Eijk-van der Sar (Rianna)
Matthijs Robert Meerkerk (Matthijs)
Maria Geralise Meerkerk-de Bruin (Geralise)
Jan Jozinus den Besten (Jor)
Ariena Cornelia den Besten-van der Plas (Lianne)

Jezus zei: Laat de kinderen bij Mij komen, houd ze niet tegen, want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij (Marcus 10:14)

Doopouders komen bij de doopvont staan
Kinderen mogen naar voren komen

Kindermoment

Zingen: dooplied

Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee
maar ook met de andere mensen
vier jij hier dit feest met ons mee.

Refr. Je hebt al een naam,
maar je kreeg er één bij op dit feest
want je werd gedoopt
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Je bent al een tijdje bij mensen,
je naam is bij ons al vertrouwd
en dus was het tijd om te vieren
dat God die je kent, van je houdt.

Nu mag je gaan leven met mensen
verbonden in liefde en trouw
omdat zij vandaag bij dit dopen
Gods Naam legden naast die van jou.

Bediening van de Heilige Doop

Zingen: Hemelhoog 460

1 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Refr.: ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’,
uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

2 Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde maar ook van verdriet
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

4 O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer:
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Kinderen kunnen naar de kindernevendienst, dopelingen worden weggebracht

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Romeinen 6

1Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen?
2Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? 3Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. 6Immers, we weten dat ons oude bestaan met Hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. 7Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 8Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met Hem zullen leven, 9omdat we weten dat Hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over Hem. 10Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu Hij leeft, leeft Hij voor God. 11Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. 12Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. 13Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. 14De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.

Zingen: Gezang 87

2 Wij zijn met onze Heer verbonden
en door de doop Hem toegewijd.
Wij gingen midden in de tijd
in Christus dood voor onze zonde
geheel te gronde.

4 Al onze boosheid en ellende
ging met de Heer ter rust in ’t graf.
Wij zijn ontslagen van de straf
en God wil zich weer tot ons wenden
als zijn gekenden.

5 Zoals de Christus is verrezen
door ’s Vaders heerlijke overmacht,
zo zijn ook wij aan ’t licht gebracht
om nieuw te leven, zonder vrezen,
nu en na dezen.

Tekstlezing: Romeinen 6:3-4
3Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.

Preek

Zingen: Evangelisch Lied 282

Zijt gij gedoopt in Christus’ dood
en in zijn graf begraven,
dan zijt gij daardoor deelgenoot
van zijne Geestesgaven.
Geen zonde heers’ meer over u;
gij toch, gij zijt gestorven.
Leef slechts het nieuwe leven nu,
door Jezus u verworven.

Het is des Heilands liefste wens,
dat die zijn naam belijden,
niet leven naar de oude mens,
maar als door Hem bevrijden.
Zo gij met Hem gekruisigd zijt,
is u ook macht gegeven,
om door die doop te allen tijd
de nieuwe mens te leven.

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen: Gezang 221 : 2 en 3 (staande)

2 Op uw woord, o Leven van ons leven,
werpen wij het doodskleed af!
Door de kracht uws Geestes uitgedreven,
treden we uit ons zondengraf.
Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven,
in uw kruisdood meegekruisigd sterven,
en herboren opgestaan,
achter U ten hemel gaan!

3 In uw hoede zijn wij wèl geborgen,
en schoon eerlang ’t oog ons breek’,
open gaat het op de grote morgen
na deez’ aardse lijdensweek.
Welk een dag der ruste zal dat wezen,
als we onsterflijk, uit de dood verrezen,
knielen voor uw dankaltaar!
Amen, Jezus, maak het waar!

Zegen