Liturgiekring/maandagavondgesprekskring

Maandag 28 september a.s. start de liturgiekring in de grote zaal van het Dienstgebouw van de Grote Kerk. Aanvang 20.00 uur.
De liturgiekring is bedoeld voor jong en oud uit beide wijkgemeenten. We komen maandelijks bij elkaar en bespreken dan een thema uit de liturgie om ‘het geheim van ons kerkzijn dieper te leren kennen en te groeien in geloof, aanbidding en dienstbetoon’. De kring kent een praktische opbouw: Per keer wordt een onderdeel van de eredienst besproken, waarna er veel ruimte is voor onderling gesprek en verwerking. Aan het eind van iedere avond is er een kort moment met zingen, stilte en gebed. Naast het boekje ‘Tot Gods eer’ wordt gebruik gemaakt van materialen uit het nieuwe dienstboek. Het programma voor dit seizoen bestaat uit tien bijeenkomsten en ziet er als volgt uit:
1. Wat is liturgie? Het ritme van de eredienst: leven met de
hartslag van God en de betekenis daarvan voor het geloofsleven;
2. Het huis van God, geschiedenis en functie, de liturgische
betekenis van het kerkgebouw en de verschillende onderdelen
en het sacrament van de doop;
3. De kern van het liturgisch leven: de zondagse eredienst.
Aanroeping, votum en groet, lofprijzingen;
4. Schuldbelijdenis, genadeverkondiging en de lezing van de wet;
5. Het gebed om de opening van het woord, lezingen, prediking;
6. Geloofsbelijdenissen;
7. De dienst van de gebeden: smekingen, voorbede, dankzegging
en lofprijzing;
8. Het vieren van het sacrament: het Heilig Avondmaal;
9. De diaconale gestalte van de kerk, plaats en functie van de
collecte(n). Wegzending en zegen;
10. Liturgie door de week: dagelijkse diensten, getijdengebeden,
huisgodsdienst, functie van het kerkelijk jaar.
Komende maandag starten we dus met de vraag wat de kerk
is en wat het praktisch betekent om te ‘leven met de
hartslag van God’.
LET OP: in verband met Covid-19 is het noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt zodat we weten hoeveel mensen er komen. Mochten er meer aanmeldingen zijn dan er in de zaal passen dan zullen we de kring ook online streamen via Zoom. U krijgt daarvoor een linkje in uw mail. U kunt zich aanmelden bij Peter van Wijk, mail: pjt.vanwijk@outlook.com.
Allen van harte welkom!