Maandagavond Gesprekskring

Op maandagavond 8 december hopen we als gesprekskring weer samen te komen. We vervolgen onze bijbelstudie over discipelschap en zullen deze avond met elkaar nadenken over de opdracht, die Jezus ons in zijn afscheidsrede (Joh. 13: 34/35) geeft: “Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander”. Ter voorbereiding op de avond kunt u/jij hoofdstuk 3 uit het boekje “In Zijn spoor” van ds. Van der Veen lezen. Voor een ieder – juist ook voor hen die de stap naar een kring nog niet hebben kunnen of willen zetten – staat de deur deze avond vanaf 19.45 uur open bij de familie Boelen, Oranjestraat 6. In huiselijke sfeer hopen we met elkaar te groeien in het geloof door te luisteren, te delen, te zingen en te bidden. Voor meer informatie kunt u/jij contact opnemen met Hans van der Weijde (tel. 420130, weijdeh@worldonline.nl).