Pastorale raad

Op dinsdagavond 11 december komen we als pastorale raad bij elkaar. Niet alleen de diakenen en de kerkrentmeesters hebben hun eigen vergaderingen, dat is ook het geval met de ouderlingen. De avond start om 19.45 uur in de Maranathakerk.
Hun bijeenkomst wordt Consistorievergadering of Pastorale Raad genoemd.
Het is belangrijk om elkaar als ouderlingen en predikanten te ontmoeten, elkaar aan te vuren en te ondersteunen in de pastorale zorg. Vaak hebben we op onze vergaderingen een specifiek thema. Dinsdagavond is dit: wijkgericht werken.
Ook staat een evaluatie van het functioneren van de Pastorale Raad op het programma, extra noodzakelijk vanwege de structuurwijziging in het vergadercircuit van onze wijken zoals die in het afgelopen jaar gestalte gekregen heeft.