Vergadering kerkenraad wijk 4

Op donderdag 20 juni komen de broeders van de kerkenraad voor het laatst in dit ‘winterseizoen’ bijeen. Een aantal punten staat op de agenda:
het bespreken van de preek van zondag 9 juni
het vergaderrooster voor 2013-2014
het opnemen van diensten en het uitzenden via 
internet
het rooster voor de verkiezing van nieuwe ambts-
dragers (eind 2013 zijn broeders aftredend en al dan
niet herkiesbaar)
het inzetten van bezoekzusters tijdens huisbezoek
Wij hopen op een vruchtbare vergadering. In uw voorbede aanbevolen.