Vragen stellen wijken 1 en 2

Op donderdagavond 29 december vergadert het gezamenlijk moderamen van wijk 1/2 om de kerkenraadsvergadering van 10 januari voor te bereiden. Voorafgaande aan de moderamenvergadering is er van circa 19.15 tot 19.45 uur gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken met betrekking tot de gang van zaken in onze gemeente, die we als kerkenraad kunnen agenderen. Zo zoeken we naar wegen om te proeven wat er in onze gemeente leeft.