[Wijk 3&4] Bij de dienst

Vanavond staan we in de prediking stil bij Lucas 1: 24-25. We lezen Lucas 1: 5-25. Alvast enkele vragen vooraf:

  1. Voor de kinderen: Heb je misschien een Adventskalender? Pak deze er tijdens de dienst eens bij.
  1. Voor de kinderen: In de preek wordt het voorbeeld van een zonnebloem gebruikt. Print eens een kleurplaat van een zonnebloem uit. Maak er een mooie zonnebloem van.
  1. Elizabeth en Zacharias kennen een onvervuld verlangen: nl. het verlangen naar een kind. Heb jij misschien ook een onvervuld verlangen? Zo ja, wat is dat dan? Hoe ga je met dat onvervulde verlangen om?
  1. Google even op ‘postbode’, ‘Danny’, en ‘Putten’. Lees dit verhaal eens. Wat valt je op? Waar raakt dit verhaal aan de geschiedenis van Elizabeth?

Doelcollecte De Herberg

De doelcollecte rond de vieringen van het Heilig Avondmaal (Wijk 1-2) en rond de diensten van Wijk 3-4 zal zondag 6 december bestemd zijn voor het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. De Herberg mag een verlengstuk van (ook) onze plaatselijke kerkelijke gemeente zijn. De Herberg vormt een tijdelijk huis en biedt geestelijke begeleiding aan gemeenteleden die, om welke reden dan ook, tijdelijk afstand willen nemen van hun woon- of werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen.  De Herberg is voor de exploitatie afhankelijk van giften van diaconieën, particulieren en andere donateurs. Om het verblijf van de gasten mogelijk te maken, betalen zij een eigen bijdrage per dag, die echter niet kostendekkend is. De genoemde giften en het werk van veel vrijwilligers maken het waardevolle werk van de Herberg mogelijk. Henk Meuleman verwoordt in zijn laatste nieuwsbrief de waarde van Ontmoeting: “De laatste maanden hebben veel mensen te maken gehad met isolatie. Alleen of met het gezin verbleven ze dagen, soms weken in huis. Nu kunnen we in deze tijd veel met internet, maar al snel bleek dat het persoonlijke contact werd gemist. Wat is het belangrijk om mensen te zien en te spreken, om lijfelijk contact te hebben, om elkaar te ontmoeten. Nu is ieder contact niet gelijk een goede ontmoeting. Wat is eigenlijk een ontmoeting? Wat gebeurt er tussen mensen als ze elkaar ont-moeten? Ik denk dat het in ieder geval te maken heeft met aandacht, gezien worden, verbondenheid. Vanzelfsprekend gaat het dan ook om luisteren, niet jezelf centraal zetten, willen geven en ontvangen en kwetsbaar durven zijn. In de Bijbel staan heel veel ontmoetingen beschreven. In de evangeliën lezen we hoe Jezus allerlei mensen ontmoet. Met iedereen gaat Hij op een eigen manier om. De tollenaar Zacheüs benadert Hij anders dan de Samaritaanse vrouw, Nicodemus anders dan de melaatse man. Soms is Jezus scherp, direct op de man af, een andere keer is Hij juist afwachtend en voorzichtig. Zelden geeft Hij direct antwoord, maar stelt een wedervraag om het gesprek op een ander niveau te brengen. Vaak weet Hij zo ruimte te scheppen om bij het onuitgesproken verlangen te komen. En dan gebeurt er iets. Ontmoeten heeft te maken met openstaan voor de ander, ruimte geven en ruimte krijgen. Misschien moeten we zeggen dat iedere ontmoeting een cadeau is. Beter gezegd: genade, en dus een wonder. ” Wie naast gebed geldelijk wil steunen kan een gift  overmaken via de link onder ‘digitale collecte’ op onze website www.hervormdsliedrecht.nl.