[Wijk 3&4] Bij de dienst

De dienst heeft het karakter van een leerdienst. We horen in dit lied van Asaf over overheden en rechters. Tegelijkertijd zingt hij over goden, d.w.z. machten die hen willen beïnvloeden. Een speerpunt van die machten lijkt onrecht te zijn. Onrecht is helaas altijd  aan de orde van de dag. Vandaag moeten we dan bijvoorbeeld denken aan het rapport n.a.v. de kinderopvangtoeslagaffaire. De titel van dat rapport is ‘Ongekend onrecht’. Asaf gunt ons in zijn lied een blik achter de schermen. We worden meegenomen in een vergadering waarin God de machten oordeelt. We lezen vier Schriftgedeelten: Psalm 82; Daniel 10: 20-21; Efeze 6: 10-12; Kolossenzen 2: 15.

Hierbij weer enkele vragen vooraf:

  1. Voor de kinderen: Weet je wie onze burgemeester is? En onze minister-president? Wat gaat er gebeuren op 17 maart? Breng dit vandaag eens in het gebed bij de HEERE.
  1. Waaraan denk je bij het woord ‘onrecht’? Welk onrecht noemt Asaf in de Psalm?
  1. Er zijn machten die overheden en rechters willen beïnvloeden. Zie hiervoor ook Daniel 10: 20-21; Efeze 6: 10-12. Wat roepen deze Schriftgedeelten bij je op?
  1. In hoeverre laat jij je in je leven leiden door deze machten? Lees ook eens Mattheüs 25: 31-46.

Doelcollecte

Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere wereld diaconale projecten. Wie geldelijk wil steunen kan een gift  overmaken via de volgende link.