Zendingszondag

Komende zondag is het zendingszondag. Speciaal op deze dag willen we met elkaar stilstaan bij de missionaire taak die wij als gemeente en ook ieder persoonlijk hebben. Zending is een bijbelse opdracht. Jezus zegt in Mattheüs 28: 19 tot zijn leerlingen: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen’. Ondanks dat we niet allemaal predikant, voorganger, evangelist of zendingswerker kunnen worden, is deze tekst toch aan ons gericht. Ieder is geroepen om dit op zijn eigen manier in de praktijk te brengen binnen de omgeving waarin God ons geplaatst heeft of brengt. Gelukkig wil Hij ons daarbij helpen. Daarom zijn we ook onderdeel van een gemeente waar we toegerust mogen worden en waar vanuit ook initiatieven ontplooid worden. De zendingscommissie heeft daarin een belangrijke rol. Daarbij werken we nauw samen met o.a. de GZB. Doet u/jij mee om het blijde evangelie te verspreiden? Dat kan op verschillende manieren, zoals 1) bidden, 2) meeleven, 3) steunen en 4) gaan.

1) Bidden is erg belangrijk. Als je bidt voor zendingswerkers en christenen wereldwijd leef je concreet met hen mee. Het gebed maakt verschil. Maak daarbij bijv. gebruik van een gebedskalender van de GZB of Open Doors, zodat je iedere dag kunt bidden voor een zendingswerker of medechristen. Ook zijn er binnen onze gemeente gebedsgroepen t.b.v. het zendingswerk. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Jeanette van Vuren, mvanvuren@live.nl, 06 – 51 81 65 08.

2) Naast het gebed krijgt meeleven meer inhoud door o.a. veel over zending te lezen. Daardoor raak je vanzelf meer betrokken. Als voorbeeld is via de site van de GZB het blad Alle Volken te bestellen. Diverse thema’s over de wereldwijde zending komen daarin aan bod. Kijk ook eens op de website van de zendingscommissie.

Als je iets wilt doen met het thema zending op bijv. een club, vereniging of zondagschool, zijn er op de site van de GZB allerlei tips en materiaal te vinden. Ook kun je hiervoor contact opnemen met Ellen van den Hil.

3) Steunen kan door o.a. te geven aan de diverse doelcollectes en collectebussen. A.s. zondag (zendingszondag) is de collecte bestemd voor het bijbelvertaalwerk in Kameroen waar Margaret Belinga-den Besten vanuit onze gemeente aan verbonden is. Daarnaast is de opbrengst van de collectebussen in dit kwartaal bestemd voor Seinpost Slinge, waar we als gemeente mee samenwerken. Naast een bijdrage aan de collectes via de bekende digitale middelen is het ook mogelijk direct een gift over te maken op rekeningnummer NL64 RABO 0359 3587 80 t.n.v. Zendingscommissie wijk 3 en 4. Eventueel onder vermelding van het project. Verder is het mogelijk om het bijbels dagboek ‘Een Handvol Koren’ te bestellen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het zendingswerk in Egypte. Dit kan bij Richard den Besten.

4) Gaan is heel concreet gehoor geven aan de roeping van Jezus. Dit kan op verschillende manieren. Wil je je graag inzetten in Gods Koninkrijk en denk je erover om een tijdje naar het buitenland te gaan? De GZB heeft verschillende mogelijkheden en denkt graag met je mee. Kijk hiervoor naar vacatures voor langere of kortere termijn op www.gzb.nl/vacatures. Verder gaan vrijwel ieder jaar jongeren en ouderen uit onze gemeente op werkvakantie of zetten zij zich in voor campingevangelisatie (Dabar-werk).

Dit wordt als heel verrijkend ervaren. De bestemmingen zijn heel divers. Vind je het ook mooi om uitgezonden te worden, op werkvakantie te gaan of Dabar-werk te gaan doen? De zendingscommissie helpt je graag en biedt je alle ondersteuning die je daarvoor nodig hebt, voor zover mogelijk ook financieel.

Hiervoor kun je contact opnemen met Ton Keesmaat, 06-51 17 37 23.

Als zendingscommissie kijken we uit naar komende zondag.

We hopen en bidden dat het tot opbouw en uitbreiding mag zijn van Gods koninkrijk, dichtbij en ver weg.