Het Lam van God

‘Daar is het Lam van God,  dat de zonden van de wereld wegneemt’ (Johannes 1: 29).

Johannes wijst op Jezus als hij deze woorden uitspreekt. Wat een geweldige door God ingegeven profetie van het Heil mag deze heraut uitroepen. Het bloed van het Lam reinigt ons van alle ongerechtigheden. Zoals God onze zonden aan Jezus Christus toerekenende, zo rekent Hij de rechtvaardigheid van Jezus Christus aan ons toe! God heeft Hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door Hem rechtvaardig voor God konden worden. God rekent de rechtvaardigheid van Jezus Christus dus toe aan een ieder die Zijn volbrachte werk aanneemt en Hem vertrouwt. Zo zeker als God onze zonden aan Jezus toerekende, zo zeker rekent Hij Christus’ rechtvaardigheid aan ons toe! Hoe komt deze boodschap bij ons over? Kunnen we van deze genade leven? Je kunt zelf je heil niet bewerken, er geen milligram van verwerven. Het is goed om te beseffen dat anderen mijn schuld niet kunnen dragen en dat ik het zelf ook niet kan. Als metafoor om het duidelijk te maken ben ik een zinkend schip en dat komt door het gewicht van mijn schuld. Niet omdat toevallig mijn schip op een mijn gelopen is en ook niet door een torpedo of ander van buiten komend onheil is getroffen. Nee, mijn levensschip maakt slagzij, omdat de deklast gaat schuiven. Die deklast die in elke haven met nieuwe vracht wordt aangevuld. Hopeloos? Ja, want we kunnen onszelf er niet van ontdoen! Er komt geen reus of ander schepsel uit de werkelijkheid of uit mijn fantasie, om mij te bevrijden van die last, maar een Lam. Een Lam, zonder enig machtsvertoon en zonder pracht en praal. Daar is het Lam van God, Jezus Christus, die in de wereld gekomen is, om jou en mij, ons allemaal de last af te nemen. We hebben niets anders te doen, dan over te laden. Of nee – zelfs dat hoeft niet. Hij neemt het zware pak Zelf van ons af. Heel gewoon, heel duidelijk, heel nadrukkelijk zou ik willen zeggen, dat je niets anders te doen hebt, dan te geloven: dat Jezus je zonden overneemt en wegdoet. Hoe en waarom? Stel het uur van de grote blijdschap niet uit, door dit te vragen. Geloof het maar, geloof het nu! Jezus zelf zegt dat er dan blijdschap zal zijn in de hemel. God de Vader staat al op de uitkijk en Hij wacht….