Sola Scriptura – waarom de Bijbel?

‘Zo is dan geloof uit het gehoor, en het gehoor door het woord van God’ (Romeinen 10: 17).

Zo’n bijzondere zondag – 31 oktober – brengt je weer terug bij het hart van de reformatie. Alleen het geloof, alleen de genade, alleen het Woord. Over dat laatste las ik iets moois van Wilhelmus à Brakel (1635-1711, gedeelte uit: ‘Redelijke Godsdienst’):

Daarom is de Heilige Schrift nuttig en nodig. En wel hierom:

  1. De Bijbel is het enige door God gegeven middel tot geloof en bekering. Zonder dit Woord komt niemand tot geloof (Romeinen 10: 17). Zonder het Woord wordt ook niemand opnieuw geboren (Jakobus 1: 18, 1 Petrus 1: 23).
  1. De Bijbel is het voedsel voor het geestelijk leven van gelovigen (1 Petrus 2: 2). Omdat vele gelovigen er te weinig gebruik van maken verkeren ze in het donker, zijn de onvast, worden ze snel heen en weer geslingerd, leven ze in moedeloosheid en voelen zich ze ver bij God vandaan.
  1. De Bijbel is de enige maatstaf waaraan we ons hart, onze woorden en onze gedachten moeten meten (Galaten 6: 16, Psalm 119: 6). Wie nalaat het Woord van God in het hart en in het oog te houden, zal al snel zijn eigen verstand als Bijbel gaan beschouwen…
  1. De Bijbel geeft vaste troost (Romeinen 15: 12). Hoe goed is het dan dat je de Bijbel leest en hoort lezen! In tijden van nood hebben we dan een ‘voorraad’ en komen bijbelteksten ons spontaan voor de geest; hetzij tijdens het mediteren, hetzij tijdens een droom – dat laatste gebeurt ook! Vaak zijn dit teksten waar we nooit eerder aan gedacht zouden hebben.
  1. De Bijbel is het middel om de heiliging te bevorderen (Johannes 17: 17). Het geloof brengt de liefde voort en de liefde op haar beurt de heiligmaking.
  1. De Bijbel is het zwaard waarmee we strijden tegen de duivel, de wereld, de dwaalleer en ons eigen vlees (Efeze 6: 17). Wie dit zwaard paraat heeft, staat vast, beschermt zichzelf en overwint de vijanden.
  1. Kort en goed: De Bijbel is hét middel waardoor wij zalig worden. Zoals Paulus zegt: ‘Het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft’ (Romeinen 1: 16).