Giften en legaten

GIFTEN
Het college van Diakenen evenals het College van Kerkrentmeesters zijn voor de uitoefening van hun ambten in grote mate afhankelijk van giften. Giften aan de Kerken binnen de PKN zijn aftrekbaar voor de belasting waardoor men via de belasting weer een deel van de gift terug krijgt. Om dit duidelijk te maken is een document opgesteld dat behulpzaam kan zijn bij het bepalen van het bedrag dat men aan de Kerk wil geven.
U kunt ook een gift opgeven via de kerkwinkel.
Bankrekeningnummer NL25 RABO 0359 3227 19 t.n.v. Diaconie Her. Gem. Sliedrecht
ERFSTELLINGEN en LEGATEN
De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt. Dat is begrijpelijk. Als u tijdens uw leven de kerk steunt, dan kan dat ook na uw overlijden. In een testament kunt u vastleggen aan welke goede doelen u iets nalaat. Eén van de goede doelen is onze Hervormde Gemeente. Door testamentair een legaat of erfstelling vast te leggen steunt u onze gemeente ook na uw overlijden.
Een testament dient bij een notaris opgemaakt te worden. Als deskundige op dit gebied kan hij u ook aanvullende informatie geven. Als u een legaat of erfstelling vast laat leggen, dan is het van belang om de juiste tenaamstelling te gebruiken.
Wilt u de Hervormde Gemeente Sliedrecht testamentair gedenken dan kunt u dat doen op naam van:
• College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Sliedrecht.
• Diaconie Hervormde Gemeente Sliedrecht.
Legaat
Een legaat is een vaststaand bedrag of een met name genoemd onroerend goed of voorwerp.
Erfstelling
Bij een erfstelling benoemt u onze hervormde gemeente (voor een deel) als erfgenaam.
ANBI/Fiscale aftrekbaarheid voor vrijwillige bijdragen, giften, aanschaf collectemunten
Giften zijn alleen nog aftrekbaar wanneer er sprake is van een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). De PKN en onze plaatselijke gemeente hebben deze status. Het RSIN/fiscaalnummer van het College van Kerkrentmeesters is 002688803.