De grote toekomst van God

De grote toekomst van God
1 Korintiërs 15

Onlangs bracht Nicolas Thomas (Tom) Wright een bezoek aan Nederland. In het blad Koers wordt hij aangekondigd als de celebrity van de huidige theologische wereld. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan was hij door de Confessionele Vereniging uitgenodigd voor een congres in Groningen. Tevens was hij spreker op een conferentie georganiseerd door de Theologische Universiteit Kampen. Wright heeft inmiddels zo’n 80 boeken op zijn naam staan waarvan er inmiddels ook een aantal in het Nederlands zijn verschenen.
Wright legt grote nadruk op het koningschap van God. Hij stelt dat, ondanks alle ellende van vandaag de dag, het Koninkrijk van God gestalte krijgt in het hier en nu. Met de opstanding van Jezus, waarin Wright onvoorwaardelijk gelooft, staat ons leven in een groots perspectief. Wright keert zich af van een louter geestelijk geloof dat alleen gericht is op vergeving van zonden en het bereiken van de hemel. Ons leven vandaag doet ertoe en de wereld om ons heen doet ertoe, omdat we leven onder de heerschappij van Christus. Het gaat God om deze concrete mensenwereld die Hij redden en vernieuwen wil. Als we vluchten in een puur geestelijke vorm van geloof, miskennen we Gods bedoeling met deze wereld en ons concrete leven. Ook het andere uiterste wordt door Wright gehekeld. Als we denken dat God wel tevreden is over wat hier en nu gebeurt en dat de wereld langzaam maar gestaag zal veranderen in het Koninkrijk van God, dan houden we ons zelf voor de gek en geloven we in een illusie.
Wright wordt wel eens verweten dat hij zou zeggen: Ga het Koninkrijk maar eens even bouwen! Maar neen, bouwen van het Koninkrijk is niet onze roeping. Alleen God bouwt Zijn Koninkrijk. Wel moeten wij bouwen vóór het Koninkrijk, stukje voor stukje, totdat het in volle glorie aan het eind van de tijd zal doorbreken. Er is geen reden voor triomfalisme, maar alle reden om ons in te spannen voor het komende Rijk. We doen het ergens voor en we werken vanuit de hoop en het geloof dat God Zijn werk voltooien zal. Wright is gefascineerd door de apostel Paulus, vooral door wat deze zegt in de Korinte-brief over de opstanding. Paulus zegt dat het werk wat wij nu in het heden doen niet vergeefs is in de Heer. Het werk is gerelateerd aan de grote toekomst die God voor ons in petto heeft. We mogen weten dat daden van liefde, genade, wijsheid, schoonheid en gerechtigheid al vooruitgrijpen op de volheid die ooit zal aanbreken.
Ad de Waard

(n.a.v. N.T. Wright special van De Nieuwe Koers, oktober 2014)