Aan de vierende gemeente van Sliedrecht

Jacobsladder

In het eerste boek van Mozes lezen wij onder andere dat Jakob op de vlucht is. Weg bij zijn ouders en broer. Hij heeft nog 800 kilometer voor zich tot Haran. In zijn rugzak neemt hij de dubbele last van zijn bedrog mee: hij had zijn broer en zijn vader bedrogen. De horizontaal kilometers in meetbare weg, kruist op een lange onmeetbare weg die de hemel met de aarde verbindt.
Jakob rust en legt een steen onder zijn hoofd en wij lezen in Genesis 28:12 “Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte en zie engelen Gods klommen daarlangs op en daalden daarlangs neder”.
In plaats van de verloren relaties krijgt hij een nieuwe. Jakob ontvangt de belofte dat God met hem zal zijn (“en met u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden” – Gen 28: 14b), en Jakob beloofd dat hij God als zijn Here aanneemt.
In het Nieuwe Testament is een verwijzing hiernaar: Jezus beloofd iets dergelijks aan Nathanaël: “Voorwaar, Ik zeg ulieden, gij zult de hemel open zien en de engelen Gods opstijgen en nederdalen op de Zoon des mensen.” (Joh. 1: 52).
Zo kunnen wij beide geschiedenissen als Kerstgeschiedenissen lezen en hen toevoegen aan het visioen van de herders.
Maar alleen vanuit het Nieuwe Testament begrijpen wij de belangrijkste Boodschap van kerst. Wij komen niet bij God van de aarde naar de hemel, niet door goede daden en niet door oefening in toewijding. Wij moeten dat ook niet. God is van boven gekomen en de gelovige ervaart het wonder: de droom is werkelijkheid geworden, het Woord is vlees geworden.
Op de weg, Jeruzalem uit, staat in het midden op een speelplaats een 15 meter hoge ronde trap uit ijzer en beton. Men noemt deze trap Jakobsladder (zie foto).
Het is een grappige constructie. Enkele treden hebben een spitse hoek en staan rechtovereind. De reisgids verklaarde waarom: het werd zo gemaakt dat kinderen niet op deze gevaarlijke trap omhoog zouden kunnen klimmen.
Ook naar God kan men niet opklimmen en als men het probeert, vallen wij naar beneden. Maar vanuit de hemel kan men op de aarde komen.
Deze weg is Gods Zoon al gegaan en heeft deze weg voor ons geopend, opdat wij met Hem kunnen zijn, opdat ons bedriegend, vaak van ons geweten wegvluchtend Jakobsleven, in Hem rust vindt.
Met deze gedachten wensen wij u een door God gezegend Kerstfeest en een in de rijkdom van de Geloofsladder gezegend Nieuw Jaar.

In Namen der Ref. Kirchengemeinde Grosswardein-Velence,
FARKAS Antal, Pfarrer NAGY GY. István, Kirchmeister

P.S. wij ontvingen deze brief, als gemeente, rond de Kersttijd en in vertaling geef ik u het op verzoek van harte door.
ds. A.H.Groen

FARKAS Antal, Pfarrer NAGY GY. István, Kirchmeister