Bereid uw huis

‘In die dagen werd Hizkia ziek, tot stervens toe. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, bij hem en zei tegen hem: Zo zegt de HEERE: Regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven’ (Jesaja 38: 1).

Zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De dag waarop we in onze gemeente de overledenen van het afgelopen jaar gedenken. We noemen de namen van hen die ons ontvallen zijn. We dragen elkaar op in de voorbede. En we horen de roepstem die van ieder sterven uitgaat: Bereid uw huis.

1. Praktisch advies

Dat is allereerst een heel praktisch advies van de profeet Jesaja. Wat is er aan de hand? Koning Hizkia regeert al weer een tijdje in Israël. Een koning die de HEERE wil dienen en volgen. Eén die doet wat juist is in de ogen van God. Wat een zegen voor Israël! Maar dan wordt de koning ziek. Ernstig ziek zelfs. Tot stervens toe. Daar ligt Hizkia op bed. Een jaar of 39 is hij, een jongeman eigenlijk nog. Hij zou nog zoveel kunnen betekenen voor de dienst aan God! Dan wordt er op de deur geklopt. De profeet Jesaja stapt de ziekenkamer binnen. Met een boodschap van God Zelf: ‘Zo zegt de HEERE: Regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven’.

Regel de zaken van uw huis. Bereid je voor op je sterven. Ga de dingen regelen. Zo krijgt Hizkia een heel praktisch advies. Een paar jaar geleden schreef ds. C.J. Droger een brochure (die in veel gemeenten uitgedeeld wordt aan de ouderen): ‘Zo wil ik het’. Daarin loopt hij allerlei praktische vragen langs rond het sterven. Hoe moet de rouwdienst en begrafenis verlopen? Wat voor rouwkaart en/of advertentie? Welke Schriftgedeelten zijn belangrijk voor u? Welke Psalm of welk lied? Weten de eventuele kinderen ervan? Is er een testament? Waar ligt het trouwboekje? Van welke verenigingen bent u lid? Welke bladen en tijdschriften leest u? Enz.

2. Geestelijk advies

Daarnaast is het ook een geestelijk advies. Tussen haakjes: de bekende uitdrukking ‘Bereid uw huis’ staat niet zo letterlijk in de Bijbel. We lezen immers: ‘Regel de zaken van uw huis’ (HSV), of: ‘Geef bevel aan uw huis’ (SV). Men denkt dat de uitdrukking een soort samenvoeging is geworden van enerzijds deze uitspraak van Jesaja, en daarnaast het woord van Jezus uit Mattheüs 24: ‘Weest ook u bereid’. Nadenken over ons sterven in Bijbels licht betekent ook de voorbereiding op de ontmoeting met God. Het is de mens gezet eenmaal te sterven, en daarna het oordeel (Hebreeën 9). Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden (2 Korinthe 5). Na de dood begint de eeuwigheid. Heel aangrijpend eigenlijk. Dan valt voor ons de eeuwige beslissing: hemel of hel. Daarom is ieder sterven ook een roepstem: Kom tot uw Heiland. Schuil bij Jezus. Bereid je geestelijk huis.

Rots der eeuwen, in uw schoot, 
berg mijn ziele voor de dood.

Ds. Teeuw