‘Blijf in mijn liefde’

Johannes 15: 9

Wie is God? Kun je dat weten? Ja, Hij heeft zich laten kennen. In zijn Zoon, de Here Jezus Christus. God is liefde.

Er is de liefdesgemeenschap van Vader, Zoon en Heilige Geest. Onvoorstelbaar.

Aanbiddelijk. En dat wij nu in verbondenheid met Hem mogen leven…. We zijn immers gedoopt in zijn Naam. Dat verbindt ons als christenen op dorpsniveau, op wereldniveau. Het wonder van Gods liefde is namelijk dit: Hij wil dat mensen in die liefdesgemeenschap die Hem eigen is, worden opgenomen. Hij wil dat zij in die liefde komen.

Daarvoor heeft de Vader alles over. Daarom zond Hij ook zijn Zoon naar deze wereld. ‘Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe’.

Het grootste bewijs van iemands liefde is niet een gevoel, een gedachte, een woord, maar een daad. “Niemand heeft grotere liefde dan dat Hij zich inzet voor zijn vrienden”. Ja, de Zoon, de Here Jezus, heeft zelfs zijn leven ervoor, voor ons over gehad.

De Heilige Geest wil niets liever dan dat de mens opgenomen wordt in de liefdes-gemeenschap van de drie-enige God. Hieraan werkt Hij. Dit heeft fantastische gevolgen. Er komt wederliefde tot God. De liefde kan wel van een kant beginnen, maar niet van een kant blijven komen. De liefde van de drie-enige God moet beantwoord worden. Telkens weer.

Als je in die liefdesgemeenschap bent opgenomen, ontdek je dat er meer zijn, heel Gods volk, alle christenen in ons dorp en wereldwijd.

De Here Jezus roept ons op: “Blijf in mijn liefde”. Blijf in Jezus’ liefde. Werk eraan en bid ervoor.

We bidden dat mensen in die liefde komen. We bidden dat wij in die liefde blijven.

En we doen voorbede. Zoals afgelopen week in het dorpsgebed. We bidden onder meer voor de overheid, ook de plaatselijke: schenk wijsheid opdat wij een stil en gerust leven mogen leiden in alle godsvrucht. Moge de Here ons, onze gemeente, ons dorp, ons land, deze wereld zegenen.

We geloven aan de verhoring van dit gebed. Want Hij heeft de wereld toch lief.

Nog steeds! God zij dank!

                                    Laat m’in U blijven, groeien, bloeie,
                                    o Heiland, die de wijnstok bent!
                                    Uw kracht moet in mij overvloeien,
                                    of ik ga onder in ellend’.
                                    Doorstroom, beziel en zegen mij,
                                    opdat ik werk’lijk vruchtbaar zij.