Bron van overwinning.

Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus (1 Cor. 15: 57).

Hij geeft ons de overwinning. Geven is ‘om niet’, is gratis! Wij hoeven die overwinning zelf niet te behalen, wij kunnen dat zelfs niet. Wij mogen achter Hem aan en delen in Zijn overwinning.
Er bestaat een legende, waarin verteld wordt, hoe eens Jezus met Zijn discipelen Petrus, Johannes en Jacobus ‘s nachts door Jeruzalem liep. Zonder moeite vonden zij hun weg in de donkere straten. Maar het ging niet vlug genoeg naar de zin van de driftige Petrus. Hij rende vooruit, maar was al gauw de weg kwijt in de zware duisternis. Hij werd overvallen door angst en hij riep luid om zijn Meester. Daarop hoorde hij uit de verte een stem : ‘Petrus, kijk achter je.’ En in die richting kijkend zag hij zijn vrienden aankomen, eerst zijn Meester. En in het licht dat van Hem uitging, liepen Johannes en Jacobus. Op dat ogenblik begreep de ontstuimige Petrus, dat niet van hem verlangd werd, dat hij eigenwijs vooruit zou dringen, maar dat hij moest leren volgen, achter de Meester aan. Volgen doet me denken aan wandelen. Die ontspanning is er ook bij de gedachte dat wijzelf het Licht niet (behoeven te) zijn, maar in Zijn Licht mogen wandelen.
Blijvende waarde heeft de overwinning pas, als deze wordt verkregen achter en door Jezus Christus. Geef uw leven rustig over aan Hem, dan krijgt het zin en doel; dan is er geen dwalen in het duister met angst voor alles, wat u uit het onbekende kan overvallen; dan lopen we zelf in het licht en zullen het wonder beleven, dat er ook van ons wat licht uitgaat, waardoor anderen de Weg beter zullen vinden.
Een mooi hierop aansluitend overwinningslied is Lied 443 vers 3:
Wat Gij eenmaal zijt begonnen
o voltooi het ; maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen,
schrijdende van licht tot licht
leggend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht.

Gert de Bruin (scriba wijk 2)