Christus leed en stierf om ons tot God te brengen

‘Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen’ (1 Petr. 3: 18)
‘Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen’ (Ef. 2: 13)

Alles bij elkaar genomen is God Zelf het Evangelie. Evangelie betekent ‘goed nieuws’. Het christelijk geloof is niet in de eerste plaats theologie, maar nieuws. Het is te vergelijken met het bericht dat in een krijgsgevangenenkamp via een verborgen radio doorkomt dat de geallieerden zijn geland. De bevrijding is slechts een kwestie van tijd. De bewakers vragen zich af wat de reden is van al die vreugde.

Maar wat is er in wezen zo goed aan het goede nieuws? Dat je met alles wat in het Evangelie wordt verkondigd, uitkomt bij God Zelf. Anders is de verkondiging geen Evangelie. De zaligheid is bijvoorbeeld géén goed nieuws als je erdoor gered wordt van de hel en er niet door bij God wordt gebracht. Vergeving is géén goed nieuws als slechts de schuld erdoor wordt weggestreept, maar de weg naar God niet open komt te liggen. Rechtvaardiging is géén goed nieuws als we daardoor slechts naar de wet aanvaardbaar worden voor God, maar er geen omgang met God uit voortkomt. Verzoening is géén goed nieuws als we erdoor bevrijd worden uit slavernij, maar niet tot God gebracht worden. Aanneming tot kinderen is géén goed nieuws als we slechts deel gaan uitmaken van het gezin van de Vader, maar er niet door in Zijn armen terechtkomen.

Dit is doorslaggevend. Veel mensen schijnen het goede nieuws aan te nemen, zonder God aan te nemen. We kunnen er niet zeker van zijn dat we een nieuw hart hebben gekregen, alleen omdat we ernaar verlangen te ontsnappen aan de hel. Dat is een volstrekt begrijpelijk verlangen dat niets met God te maken hoeft te hebben. Je hebt geen nieuw hart nodig om naar vergeving, naar het wegnemen van Gods toorn of naar het koninkrijk van God te verlangen. Je hoeft niet wedergeboren te zijn om naar al dat soort dingen te verlangen. De duivelen verlangen er ook naar.

Het is niet verkeerd om ernaar te verlangen. Feitelijk is het dwaasheid om er niet naar te verlangen. Maar het bewijs dat we zijn veranderd, is dat we naar die dingen verlangen om van Gód te mogen genieten. Dat is de belangrijkste reden dat Christus is gestorven.

Waarom is dit de kern van het goede nieuws? Omdat we zijn geschapen om de volle, eeuwige vreugde te smaken die is gelegen in het aanschouwen en genieten van de heerlijkheid van God. Als wij meer genieten van iets anders, zijn wij afgodendienaars en bezoedelen we Gods naam. Hij heeft ons zo geschapen, dat Zijn heerlijkheid wordt tentoongespreid door de vreugde die wij eraan beleven. Het evangelie is het goede nieuws dat God, ten koste van het leven van Zijn Zoon, alles heeft gedaan wat nodig was om ons te trekken naar wat ons eeuwig en in toenemende mate gelukkig zal maken, namelijk Zichzelf.

Lang voordat Christus naar de aarde kwam, openbaarde God Zich als de bron van verzadigende, eeuwige vreugde. ‘U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd’ (Ps. 16:11).Toen zond Hij Christus om te lijden en te sterven, opdat Hij ons tot God zou brengen. Dit betekent dat Hij Christus zond om ons de diepste, duurzaamste vreugde te schenken die een mens kan beleven. Zie er dan van af ‘voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben’ (Hebr. 11: 25) en kom tot de ‘overvloed van blijdschap […] voor altijd’. Kom tot Christus.

Uit: John Piper, Waarom moest Jezus sterven?
Vijftig redenen, De Banier 2004, 70-71