De doop met de Heilige Geest

Ik doop u wel met water… maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.
(Lukas 3: 16)

 

Wat verstaat u eigenlijk onder de doop met de Heilige Geest? Ik wil u wijzen op twee lijnen, die in de Bijbel worden getrokken.

 

1. De eerste lijn loopt door de geschiedenis van de Kerk.

Vlak voor Zijn hemelvaart zegt de Heere tegen Zijn discipelen: ‘Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen’ (Handelingen 1: 5). Op de eerste Pinksterdag gaat die belofte in vervulling. Zoals tijdens een wolkbreuk het water met bakken uit de hemel valt, zo wordt op de eerste Pinksterdag de Heilige Geest uitgestort op alle vlees. De  kerk van Christus wordt gedoopt met de Heilige Geest. Dat is de heilshistorische lijn.

Het is goed dat wij ons dat tijdens onze kerkgang realiseren. Het kerkgebouw is immers de werkplaats van de Heilige Geest. En tijdens de prediking van het Woord en de bediening van de sacramenten is de Heilige Geest aan het werk. De Heilige Geest wil ook komende zondag doordringen tot in het diepst van onze ziel!

2. De tweede lijn loopt door de geschiedenis van ons leven.

De doop met de Heilige Geest vindt in ons leven plaats op het moment dat wij van geestelijk dood, geestelijk levend gemaakt worden. Dat tijdstip noemen wij gewoonlijk de levendmaking, de wedergeboorte in engere zin of de tweede geboorte.

Wat gebeurt er tijdens de doop met de Heilige Geest? De Heilige Geest ontsteekt in ons hart het geloof. Hij verbindt ons door het geloof aan Christus. Hij reinigt ons vuile hart. Bovendien geeft de Heilige Geest ons kracht om heilig te leven.

En nu is het goed die twee lijnen op elkaar te betrekken: de doop met de Heilige Geest heeft plaatsgevonden in de geschiedenis van de kerk en moet plaatsvinden in de geschiedenis van ons leven.

Wilt u ook met de Heilige Geest gedoopt worden? Dat kan! Bij de doopvont kwam de Heere met Zijn belofte naar u toe: ‘En als wij gedoopt worden in de Naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest dat Hij in ons wonen wil en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven’ (Doopformulier).

Bid dus maar veel om de vervulling van Gods belofte, zodat ook u de doop met de Heilige Geest zult ontvangen!

H.J. van der Veen