De HEERE zegene u

De HEERE zegene u en behoede u!
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!

(Numeri 6: 24-26).

Dit zijn voor ons overbekende woorden. Onder deze zegen hebben we al zo vaak een kerkgebouw verlaten. Dragende de zegen van de HEERE. Om ook tot een zegen voor anderen te zijn.

We sluiten 2021 af. We kijken terug. Zien een jaar vol corona-perikelen. Met veel zorgen en beperkingen. Velen kijken terug op een periode van ziekte. Anderen treuren om het verlies van een geliefde. En toch: het jaar van het welbehagen van de HEERE 2021 (Jesaja 61: 2). En als de Heere het geeft, mogen we een nieuw jaar, het jaar onzes HEEREN 2022 ingaan. Maar niet zonder de zegen van de HEERE, zoals we die lezen in Numeri 6: 24-26.

Deze zegen is bijzonder van opbouw: ze bestaat uit drie delen, die elk weer uit twee delen bestaan. Waarbij ieder onderdeel eindigt met het woordje u (enkelvoud). In het Hebreeuws is die wonderlijke opbouw beter te zien: het aantal letters in de drie delen bedraagt 3×5, 4×5 en 5×5. Het aantal woorden: 3, 5 en 7: het is als een zwellende zegenstroom. De vorm is kunstig, de inhoud goddelijk. De HEERE zegene u. Deze Naam wordt in de gangbare Nederlandse vertalingen met hoofdletters geschreven. Om aan te geven dat hier God bedoeld wordt, zoals Hij Zich aan Mozes openbaarde als de IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL, of: IK BEN DIE IK BEN (Exodus 3: 14). Waarvan door Sela gezongen wordt:

     ‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige Naam

     Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan

     Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij

     Uw Naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn.’

Deze Naam wordt op ons gelegd. Zo mogen we onder de zegen van deze God ook het nieuwe jaar ingaan. De HEERE zegene u: dat is geen vrome wens, maar een belofte. De HEERE zegene u, daarin ook dat Hij u bewaart. Daarom wordt er bijgevoegd: en behoede u. Dat hebben we nodig: de bewaring van de Heere.

En Hij belooft ons dat. Bewaring in de gevaren die ons bedreigen. Van buitenaf dreigt een virus ons aan te vallen. Van binnenuit zijn er de vijanden, die ons van alles influisteren. Hij beware u, Hij behoede u. Zoals Psalm 121 afsluit: de HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.

Vervolgens klinken de woorden: De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Het aangezicht doen lichten is de tegenstelling met het aangezicht verbergen. Toen de HEERE Zijn aangezicht verborg, klaagde David: toen werd ik door schrik overmand (Psalm 30: 8).

Maar Zijn aangezicht verlicht: de Zon der gerechtigheid gaat op, gaat mee. Zoals Gods aangezicht meeging door de woestijnreis (Exodus 33: 15). Zo toont Hij Zijn aangezicht in gunst tot ons gewend. En dat geeft verzadiging van vreugde (Psalm 16: 6 berijmd). En dat is genade. Want Zijn genade is ons genoeg. Om van die genade te leven. In die genade te kunnen sterven. Dan kent u het gebed wel van die tollenaar achter in de tempel: Heere wees mij de zondaar genadig.

Tenslotte horen we: De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Het aangezicht verheffen, opbeuren. Niet zoals Kain, waarvan God zei: waarom laat u uw hoofd zakken (Genesis 4: 5). In veel psalmen wordt gezongen over het opheffen van Gods aangezicht. Gods vriendelijk aangezicht, heeft vrolijkheid en licht (Psalm 97: 7). Dan is er sprake van vrede, shalom. Vrede in de ruimste zin van heil en vreugde, voor tijd en eeuwigheid. Vrede met God door onze Heere Jezus Christus.

Dienaren mogen zo de zegen van de HEERE op het volk leggen. Maar het is geen magische handeling van hen. Daarom staat er uitdrukkelijk bij in vers 27: en Ik zal hen zegenen. Is het niet dezelfde zegen, waarmee Simeon in de tempel de zegen uitsprak toen Jozef en Maria het Kind Jezus in de tempel brachten? Zijn het niet deze woorden die Jezus sprak bij Zijn afscheid van Zijn discipelen: en Zijn handen opheffende zegende Hij hen. Zo moeten zij Mijn Naam op de Israelieten leggen en Ik zal hen zegenen.

We wensen elkaar zó heil en zegen toe voor 2022.

Ds. W.C. Meeuse