De Heilige Geest en het geloof?

Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave (Efeze 2: 8)

Hoe kom ik aan het geloof?(1)

Ik moet denken aan die man, waar ik eens op huisbezoek was. Verbouwereerd zei hij tegen mij: “Maar dominee, ik geloof wel!”
Ik vroeg hem: “Maar hoe bent u dan aan dat geloof gekomen en wat betekent de Heere Jezus dan voor u?” Het bleef toen even stil. En zo lopen er op het kerkelijk erf veel mensen rond: ze geloven dat ze geloven.

Het is goed om onszelf de vraag te stellen: “Hoe ben ik nu toch eigenlijk aan mijn geloof gekomen? Heb ik het mijzelf cadeau gegeven of heeft de Heere mij het geloof in Christus geschonken?” Op grond van de Schrift en belijdenis geloven wij, dat de Heilige Geest in onze harten het echte geloof ontsteekt! Want het geloof is een gave van God!
Hoe doet de Heilige Geest dat? De Heilige Geest gebruikt daarvoor het middel van de prediking. Want In Romeinen 10 staat: “Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte Woord van God!” Wie dus het geloof wil ontvangen, die moet zondags naar de kerk komen, zijn oren openzetten en zijn handen vouwen en de Heere bidden: “Heere, wek en werk in mijn hart dat echte geloof in Christus!”

2. Wat doet het geloof?

Nadat de Heilige Geest het geloof in ons hart gewerkt heeft, gebeuren er drie dingen: wij omhelzen Christus, wij eigenen Christus ons toe en wij hebben aan Christus genoeg! Vergelijk het maar met een geboorte van een kind: direct na de geboorte begint een baby met eten en drinken, slapen en luiers vullen. Een levend kind is een actief kind. Welnu, zo is het ook in het geestelijk leven: een levend geloof is een werkzaam geloof!

a. Het geloof omhelst Christus!

Nadat Christus onsomarmd hebt, verwacht Hij van ons dat wij Zijnliefde beantwoorden met wederliefde. Christus zieter naar uit dat Zijn omarming van ons wordt beantwoord door onze omarming van Hem. En dat is eendaad van het geloof!

b. Het geloof eigent Christus zich toe.

De Heilige Geestschenkt de gelovige vrijmoedigheid om de hand opChristus te leggen en te zeggen: U bent van mij enIk ben van U! Want het geloof klemt en klampt zichvast aan Christus, terwijl het belijdt: Ik laat U nietmeer los! U bent voor eeuwig van mij!

c. Het geloof heeft aan Christus genoeg.

Dat is dederde daad van het geloof. Zoals in een goedhuwelijk man en vrouw genoeg hebben aan elkaaren in gemeenschap van goederen zijn getrouw, zobelijdt het geloof: Hij is van mij en ik ben van Hem!En alles van Christus is ook van mij! Want zodra ikdoor het geloof aan Christus verbonden word,ontvang ik van Hem alles wat ik nodig heb omgelukkig te leven en getroost te sterven.

H.J. van der Veen