De koperen slang

In zijn gesprek met Nicodemus Johannes 3:14 gebruikt de Here Jezus een voorbeeld uit de woestijntijd van het volk Israël.
Mopperend trok het volk door de woestijn, hoewel de Here ze had bevrijdt uit de slavernij van Egypte. Daarom zond de Here een verschrikkelijke slangenplaag. Overal kropen slangen rond. Eén beet kon al dodelijk zijn. Mozes maakte toen een koperen slang en stak die op een houten paal hoog in de lucht. Want God had gezegd, dat iedereen die naar deze slang zou kijken, gered zou worden. Numeri 21:8 Zo, zegt Jezus dan, zo zal ook Ik verhoogd worden aan een houten paal! Verhoogd aan een kruis! Voor mensen die door de slang, de satan gebeten zijn! Voor mensen die door het gif van de zonde niets anders te verwachten hebben dan de dood! Maar iedereen die in geloof naar Mij kijkt, zal behouden worden! Door te zien op het kruis is er leven en heil! Opnieuw geboren worden heeft alles te maken met de blik richten op Jezus, die zijn leven voor ons gegeven heeft aan het kruis van Golgotha! Daar droeg Hij onze zonden! Daar heeft Hij de wereld met God verzoend! Door zijn lijden en sterven is ons genezing geworden! Wie in deze Jezus gelooft, is opnieuw geboren! Wie opnieuw geboren is, gelooft in Hem!

Gelooft u in Jezus Christus?
Hebt u, jij Hem al aangenomen als je Redder en Koning?
Heb je hem gevraagd, Heer, wees mij zondaar genadig?
Wilt U komen wonen in mijn hart en leven?

Waar het voor Nicodemus op aankomt, en ook voor u, jou en mij, is dat we gelovig onze blik richten op de gekruisigde en opgestane Heer, in het vaste vertrouwen dat Hij alles voor ons heeft volbracht! God zelf maakt door zijn Heilige Geest een nieuw begin in het leven van mensen! Dat is niet alleen nodig voor iedereen, maar ook mogelijk voor iedereen. Door te zien op Jezus aan het kruis! Hebt U en jij al eens zo naar Hem gekeken en voor dat kruis geknield?

Ds. J.F.Tanghé