De levende hoop

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. (1 Petrus 1: 3)

In ons dagelijks spraakgebruik heeft het woord ‘hoop’ een twijfelachtige klank:
Ik hoop te slagen voor mijn examen . . .
Ik hoop weer beter te worden . . .
Ik hoop gelukkig te worden . . .
Maar of dat gaat gebeuren, weet ik niet zeker.
Ik hoop het wel.

De Bijbelse hoop is echter vast en zeker. Die hoop is gefundeerd in Christus Jezus. Hij is de Hoop der zaligheid! Hij houdt ons vast en op Hem vestigen wij onze hoop! Want Pasen is het feest van de Hoop!

In de Bijbel is een anker het beeld van de hoop. Zoals een anker een schip vasthoudt te midden van storm en ontij, zo houdt het anker van de hoop het levensscheepje van een christen vast. Want het anker hecht zich aan de Heere Jezus Christus. Want de levende Heere Jezus is de vaste grond onder onze levende hoop!

Hoe kom ik aan die levende hoop?
Petrus zegt: ‘God heeft ons opnieuw geboren doen worden!’
Let eens op de preciese formulering van deze woorden. Petrus zegt niet: wij zijn opnieuw geboren… Neen, hij zegt: God heeft nieuw leven in ons voortgebracht.
Het accent valt dus op de levendmakende en creatieve kracht van God.
God wekt nieuw leven in het hart van een dode zondaar.

Wat is dat eigenlijk: opnieuw geboren worden?
Vergelijk het maar met een geboorte. Een kind wordt op een zekere dag geboren. En ieder kind weet precies wanneer dat was: ik ben op die dag geboren
Maar na de geboorte begint het leven. Dag in dag uit, week in week uit, maand in maand uit, jaar in jaar uit.
Welnu, zo is het ook met de wedergeboorte. Op zekere dag werkt God door Zijn Geest en Woord zo krachtig in ons hart, dat wij van dood levend worden. Op die dag wordt het Pasen in ons leven. Wij worden opgewekt uit onze geestelijke dood. En daarna begint het nieuwe leven. Het oude leven in de zonde leggen wij af en het nieuwe leven van genade trekken wij aan.

De grond voor onze wedergeboorte ligt in de opstanding van Christus uit de doden.
Omdat Hij is gestorven en opgestaan….,
daarom kunnen wij van dood levend worden en opstaan in een nieuw leven. Omdat het Goede Vrijdag is geweest en Pasen is geworden….,
daarom is er gegronde verwachting voor ons.
God heeft ons wedergeboren doen worden tot een levende hoop!
Kan ik die hoop ook ontvangen?
De woorden van de opgestane Heere en Heiland laten er geen misverstand over bestaan. Hij zegt in Johannes 5 vers 25: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven.” In Johannes 14 vers 19 voegt Hij daaraan toe:
“Ik leef en u zult leven.”

Pasen: het feest van de Hoop doet ons leven uit de Hoop!

Ds. H.J. van der Veen