De lijdende Knecht van de HEERE

Zie, mijn Knecht zal verstandig handelen; Hij zal verhoogd worden en verheven, ja zeer hoog verheven worden (Jesaja 52: 13)

In de profetie van Jesaja komen we vier liederen over de Knecht van de HEERE tegen. In hoofdstuk 52 begint het vierde lied, wat doorloopt in hoofdstuk 53. Het is niet onduidelijk Wie deze Knecht is: Jezus Christus.

Zie, Mijn Knecht: zo komt de Verlosser tot Sion. Niet als een Heerser, niet als een strijdbare held, maar als Knecht. Paulus schrijft dat Hij Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk is geworden (Filippenzen 2: 6).

Wat doet die Knecht? Hij zal verstandig handelen. Dat lezen we o.a. in hoofdstuk 53: 10: het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn. Welbehagen. Zo begint ook het eerste lied in hoofdstuk 42. Welbehagen: dat komt openbaar in het zoeken van het verlorene. Niet door kracht…. Geen vuur, geen geweld, geen zwaard. Maar door Zijn kennis zal Mijn Knecht velen rechtvaardig maken (53: 11). Hoe dan?

Hij werd tot zonde gemaakt. Opdat wij door Hem gerechtvaardigd zouden worden. Vergeving van zonde zullen ontvangen. De rechtvaardigheid van God is in het Evangelie geopenbaard (Romeinen 1: 17). Deze Knecht heeft verstandig gehandeld in Zijn spreken (als machthebbend). In Zijn tekenen en wonderen (Wie is toch Deze?).

Al als 12-jarige jongen: wist u niet…

Bij de Samaritaanse vrouw, in Getsémané, voor Kajafas, voor Pilatus.

Aan het kruis. Zie, Mijn Knecht. Zie op Jezus. Die goddelozen rechtvaardigt.

Zie het Lam Gods. Zie de Mens. Zie uw Koning. Hij heeft verstandig gehandeld naar Gods Raad van kribbe naar kruis. En daarna? De tekst spreekt van verhoging. Door lijden tot heerlijkheid. Van die verhoging sprak Jezus tot Nicodemus: Zoals Mozes de slang verhoogd heeft in de woestijn (Johannes 3: 14).

Verhoogd: om beter te kunnen zien. Zie op Jezus. Zie, Mijn Knecht. Verhoging aan het kruis. Tussen hemel en aarde. Ziet Zijn wonden, Zijn bloedstorting. Door Wiens striemen u genezen zijt (53: 5).

Verhoogd, verheven, ja zeer hoog verheven. Verhoogd in Zijn opstanding en in Zijn hemelvaart. Daarvan sprak Petrus op de Pinksterdag: dat Hij door de rechterhand van God verhoogd is (Handelingen 2: 33). Opdat de belofte aan ons vervuld zou worden, waarvan Jezus sprak: wanneer Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen naar Mij toe trekken (Johannes 12: 32). Zegenend is deze Knecht heengegaan om in het Huis van Zijn Vader Zijn plaats in te nemen. Zie, Mijn Knecht.

Daarom heeft God Hem uitermate verhoogd en Hem een naam gegeven die boven elke Naam is, opdat alle tong zou belijden dat Jezus Christus de HEERE zij (Filippenzen 2: 9). Hij is zeer hoog. Maar Hij ziet laag neer. Hij ziet verslagenen van hart. Hij is gekomen tot het Zijne (Johannes 1). Om ons mensen en om onze zaligheid (Nicea). Zie het Lam Gods. Kom en zie. Tot ons is het woord van deze zaligheid gezonden.

Zie, Mijn Knecht. Kijk dan toch. Draai uw hoofd niet voor Hem om. Gestalte of glorie had Hij niet. Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. Maar hoor: Hij is om onze overtredingen verwond…. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. En dan mag de juichtoon klinken: maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen aanlopen. Lees en herlees Jesaja 53. Dan zingen we van Hem:

Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis
En Hij hangt er mijnentwege,
Mij ten zegen.