De schat in aarden vaten (2)

Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons.
(2 Kor. 4: 7).

Niet met lege handen
Als je ergens naar toegaat, neem je vaak wat mee: een bosje bloemen, een doosje bonbons… Je gaat niet met lege handen. Dat geldt ook voor een dominee. Ik kom niet met lege handen naar Sliedrecht. Ik kom alleen met iets veel mooiers: geen bloemen, geen bonbons, maar iets oneindigs veel heerlijkers… Ik kom met een schat! Als je als dienaar van het evangelie naar een gemeente komt, mag je een schat meenemen. Een schat, waarmee u en jij rijk kunt worden – rijk in God.

De schat van het evangelie
Vorige keer zagen we dat Paulus zichzelf vergelijkt met een aarden vat. Er is een groot contrast tussen het schamele vat en de rijke schat, tussen evangeliedienaar en evangelie. Want die schat is het evangelie. En wat is evangelie? Evangelie betekent: goed nieuws. Het goede nieuws van het evangelie is een Persoon: de Heere Jezus Christus. Kijk maar wat Paulus zegt in vers 5: ‘…wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus de Heere’. En kijk ook eens naar vers 4, daar heeft Paulus het over het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Je ziet: in het evangelie gaat het om Christus, wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. Het evangelie is Christus. En daarom moet Christus het centrum zijn van de verkondiging. Hij is het goede nieuws van God, want door Hem wordt de gemeenschap met God, die door de zonde stuk is gegaan, weer hersteld. De schat die Paulus mag dragen, die ik mag dragen, is het evangelie van Jezus Christus.

Vier zegeningen van het evangelie
Waarom is dat een schat? Nou, dat heeft te maken met wat het evangelie van Jezus Christus bewerkt.
1. Het evangelie is een kracht tot behoud. Paulus zegt in Rom. 1: 16: het is een kracht van God tot zaligheid, tot redding. In de 1e Korinthebrief zegt hij: het woord van het kruis is voor degenen die verloren gaan, dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God (1:18). In het evangelie komt de kracht van God vrij, waardoor je behouden kunt worden!
2. Door het evangelie schenkt God vergeving. Petrus zegt tegen Cornelius in Handelingen 10 dat, ieder die in Hem gelooft, vergeving der zonden ontvangt door Zijn naam’ (43). Door het evangelie kunnen je zonden vergeven worden.
3. Door het evangelie overwin je de dood en krijg je deel aan het eeuwige leven. Paulus schrijft aan Timotheus dat ‘Jezus Christus de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht door het Evangelie’ (2 Tim. 1:10). Door het evangelie kun je bevrijd worden van de macht en het geweld van de dood!
4. Door het evangelie mogen zondaren delen in de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. Paulus schrijft aan de Thessalonicensen: ‘God heeft u geroepen door ons evangelie tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus’. Dat is nog toekomst. Maar dat zal onuitsprekelijk zijn: delen in de heerlijkheid van de Zoon van God.

Het beste nieuws . . .
Daarom is het evangelie het beste nieuws van de wereld. De bekende Schotse dominee John Duncan liep eens over straat. Iemand schoot hem aan en vroeg: ‘Is er nog nieuws vandaag?’ ‘O ja’, zei Duncan, ‘dit is altijd nieuws: Het bloed van Jezus Christus, reinigt van alle zonden’. Is het evangelie al goed nieuws voor je geworden? Ken je kracht van het evangelie in je leven? Dat moet je weten. Want zonder het evangelie, zonder geloof in het evangelie, kun je niet voor God bestaan, heb je geen toekomst.

. . . in de grootste nood
Dat het evangelie zulk goed nieuws is, heeft alles te maken met de situatie waarin wij verkeren. Onze situatie is:
– We zijn vervreemd van God, we staan met de rug naar Hem toe. We zijn schuldig – we hebben een miljardenschuld bij God en niets om je schuld te betalen.
– We staan onder de toorn van God. Hij moet ons veroordelen vanwege onze zonde.
Het evangelie kan alleen goed nieuws zijn als je ook het slechte nieuws gelooft. Kijk, als je het slechte nieuws inziet en gelooft – wat wordt het evangelie dan goed nieuws! Als je oren open gaan voor het evangelie, als God je ogen opent voor de Heere Jezus – en je mag ontdekken Wie Hij is, je mag zien: Hij heeft alles wat ik mis! Dan wordt het evangelie goed nieuws! Dan is het evangelie water voor je dorst, voedsel voor je honger.

De vrucht van dit evangelie
Ik hoop dat ik het evangelie zo mag verkondigen: dat u en jij geraakt wordt door dit evangelie, voor het eerst of opnieuw. Dat je ziet wie je zelf bent, maar ook wie God is, dat je mag zien en telkens weer opnieuw zien: dat in de Heere Jezus alles is wat je nodig hebt. Wat is dat heerlijk, als de kracht van het evangelie door de kerk mag gaan en mensen raakt! Dan mogen moedeloze mensen moed vatten, dan worden treurigen getroost, dan worden mensen die gebonden zijn, vrijgemaakt uit de banden van de zonde door de kracht van het evangelie! Dan mogen mensen groeien in de kennis van God, om vrucht te dragen in goede werken en waardig voor de Heere te wandelen.

n.a.v. de intrededienst als predikant van wijk III.

Ds. M. Klaassen