De twijfel te boven!

En Thomas antwoordde en zei tot Hem: Mijn Heere en mijn God! (Johannes 20: 28)

De evangelist Johannes schildert in een paar penseelstreken een helder portret van deze discipel van de Heere Jezus. Thomas is een tweeslachtige, zwaarmoedige, twijfelzieke en soms een tikkeltje cynische man. Een ‘ongelovige gelovige’, die met zijn karakter en met zijn geloofsbeleving, toch een discipel van de Heere Jezus mag zijn!

Door twijfel verscheurd
Elke gelovige wordt bij tijd en wijle door twijfel overvallen. De Dordtse Leerregels, Hoofdstuk 5, paragraaf 11 zeggen: ‘Ondertussen getuigt de Schrift dat de gelovigen in dit leven tegen verschillende twijfelingen van het vlees te strijden hebben, en dat zij soms in zware aanvechting gesteld zijn, zodat zij het vaste vertrouwen van het geloof en deze zekerheid van de volharding niet altijd gevoelen. Maar God, de Vader van alle vertroosting, laat hen boven hun vermogen niet verzocht worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst (1 Korinthe 10: 13); en wekt in hen de zekerheid van de volharding door de Heilige Geest wederom op’.

De twijfel bestreden
De Heere Jezus verschijnt op zondag tijdens de samenkomst van de gemeente en richt zich daar persoonlijk tot Thomas. Hij springt als het ware over alle blokkades van Thomas heen en zegt tegen hem: Kom hier met uw vinger, en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig.
Speciaal voor weifelaars en twijfelaars bevat het voorbeeld van Thomas een stimulans om van de Heere grote dingen te verwachten! Kom trouw naar Gods huis, luister aandachtig naar Gods Woord en bid om de doorwerking van de Heilige Geest. Dan zullen wij merken dat Christus ook voor ons de medelijdende Hogepriester is, Die ons in al onze zwakheden te hulp komt.

De twijfel te boven
U aarzelt en zegt: maar ik kan toch zomaar niet zeggen: Mijn Heere en mijn God! Daarvoor mis ik het geloof en ik durf Christus mijzelf niet toe te eigenen.
Ik moet dan denken aan dat bekende psalmversje: Opent uwe mond, eist van Mij vrijmoedig, op Mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt, schenk Ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig!

En zie dan eens wat de Heilige Geest in uw leven gaat doen. Hij wil uw hart openen, zodat u Christus lief krijgt!
Hij wil uw oog openen, zodat u de schoonheid van Christus ontdekt.
En Hij wil uw hand openen, zodat u Christus door het geloof kunt aannemen.
En zo werkt de Heilige Geest aan onze persoonlijke geloofsbelijdenis en aan onze vaste geloofszekerheid, zodat wij vrijmoedig belijden: Mijn Heere en mijn God.

Ds. H.J. van der Veen