De viering van het Heilig Avondmaal: een opdracht van Christus

1 Korinthe 11 : 24b en 25b (Herziene Statenvertaling): “Doe dat tot Mijn gedachtenis”, en 26:
“Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt”.

Komende zondag hopen wij als gemeente van onze Heere Jezus Christus het Heilig Avondmaal te vieren. Naast de viering op Goede Vrijdag doen we dat vier keer per jaar op de zondag. Een goede gewoonte. Sommigen onder ons kijken daar met een bepaalde angst naar uit, anderen blijven er helaas zelfs onverschillig voor weg uit de diensten, maar velen kijken er met verlangen naar uit. Het is immers een hoogtepunt te midden van alle zorgen in ons aardse bestaan, waarin we bemoedigd worden en verder kunnen in ons (geloofs-)leven. De eredienst waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt, is een bijzondere dienst waarin we niet alleen de Heere ontmoeten in de verkondiging van Zijn Woord, maar Hem ook mogen ontmoeten aan Zijn tafel in het eten van het brood en het drinken van de wijn. Het is een heilige gebeurtenis waarop we ons dienen voor te bereiden. Daartoe roept Paulus ons op in datzelfde 11e hoofdstuk van zijn eerste brief aan de Korinthiërs. In de diensten van afgelopen zondag mochten we ons daarop voorbereiden en ook in deze week staan we daar als het goed is (uitvoerig) bij stil.
Waarom vieren we eigenlijk het Heilig Avondmaal? Onze teksten laten zien dat de Heere Jezus zelf die opdracht heeft gegeven: “Doe dat tot Mijn gedachtenis”. Paulus citeert immers de woorden van zijn Meester, die hij van Hem heeft ontvangen zoals hij schrijft in het 23e vers. In de eerste plaats was de opdracht gericht aan de discipelen tijdens de laatste maaltijd die Jezus met hen hield voor Zijn dood aan het kruis. Vanuit die eerste viering van het Heilig Avondmaal is het echter ook een opdracht aan de gehele kerk van Christus om te gedenken. In het Heilig Avondmaal gaat het daarom in de eerste plaats om het verleden: we gedenken aan dat grote werk dat Christus voor een ieder van ons heeft gedaan: Hij is om onze zonden gestorven aan het kruis. Dat is de kern van de Bijbel en een heilsfeit om nooit meer te vergeten. Daarom dienen we dan ook het Heilig Avondmaal te blijven vieren.
Het Heilig Avondmaal heeft naast het gedenken van die belangrijkste gebeurtenis uit de geschiedenis ook een betekenis voor het heden, voor ons leven en geloof van hier en nu. De Heere Jezus is dan wel niet meer naar Zijn menselijke natuur hier op aarde, maar in Zijn Geest is Hij nog steeds bij ons. Hij heeft immers beloofd (Mattheüs 28: 20): “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.” Bij de viering van het Heilig Avondmaal is Jezus Zelf aanwezig in de tekenen van brood en wijn. Hij is bij ons aan tafel, niet lichamelijk zoals de Rooms-Katholieke kerk leert, maar geestelijk. In de viering is er naast de gemeenschap met Jezus als het hoofd van het lichaam, ook gemeenschap met de leden van dat lichaam. Jezus vierde immers het laatste Avondmaal samen met zijn discipelen, waarvan Hij zoveel hield: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden” (Lukas 22: 15). Zo wil Christus met Zijn onveranderlijke liefde ook met ons de maaltijd gebruiken!
Naast het gedenken van het verleden, en de gemeenschap met Jezus in het heden, mag het Heilig Avondmaal ons ook richten op de toekomst. Immers 1 Korinthe 11: 26 zegt: “Verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt”. Het Heilig Avondmaal staat daarmee ook in het teken van de wederkomst. Een belofte die Christus aan Zijn kerk heeft gedaan. Ondanks dat dit nu bijna 2.000 jaar geleden door Hem is uitgesproken, blijft die belofte staan. Zijn Woord is immers 100% waarheid. Iedere Avondmaalsviering komen we dichter bij die grote dag. Het Heilig Avondmaal roept ons dan ook op om reikhalzend uit te zien naar die dag. Dan zal Jezus terugkomen en zullen allen die in Hem geloven voor eeuwig bij Hem zijn.
Ik las in een Bijbelverklaring over dit gedeelte de volgende zin die het bovenstaande goed samenvat: “Gedenken is het verleden present stellen in het hoopvol vooruitzien naar de toekomst”. Het Heilig Avondmaal: een opdracht van Christus. Net als de discipelen destijds, worden wij allen opgeroepen om het Heilig Avondmaal te blijven vieren en Hem daarbij te gedenken, totdat Hij komt. Een goede Avondmaalszondag toegewenst!

A.J. ’t Jong, scriba wijk 3