Een gebed om een opwekking

Zou Ú ons niet weer levend maken, zodat Uw volk zich in U verblijdt?
Psalm 85: 7

1. De noodzaak van een opwekking
Wat denkt u: is er in onze gemeente een behoefte aan een opwekking? Laten wij eens kijken hoe de vlag er in onze gemeente bij hangt: Meer dan de helft van de leden van onze gemeente komt niet of nauwelijks in de kerk. De laatste jaren is er in onze gemeente een nieuw type gemeentelid ontstaan: Ze geloven wel en ze bidden wel, maar ze lezen niet uit de Bijbel en ze gaan niet naar de kerk.
U zegt: ik heb genoeg aan mijzelf. Want als ik de peilstok in mijn hart steek, schrik ik van mijn geestelijke leven. Ik schrik van mijn geestelijke lauwheid, van mijn slechte gedachten en zondige begeerten. Ik ben er hartgrondig van overtuigd dat ik een opwekking nodig heb. Vandaar mijn gebed tot God: Zult U ons niet weer levend maken, zodat Uw volk zich in U verblijde?

2. De grond voor een opwekking
U vraagt: Hoe komt er nu een opwekking?
Onze tekst legt het accent op het woordje: U! U, ja U alleen, zult ons toch weer levend maken?! Een opwekking is geen activiteit van de mens, maar een gave van God. In de weg van verootmoediging en gebed schenkt God een opwekking.
U vraagt: op grond waarvan wil God ons een opwekking geven? De vaste grond ligt in Pasen en Pinksteren! De opwekking van de Heere Jezus uit de doden en de uitstorting van de Heilige Geest vormen het fundament voor de opwekking.
Ik denk aan Pasen. De Heere Jezus belooft: Ik leef, en u zult leven. En Paulus voegt daaraan toe: En God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door Zijn kracht. Ik kijk aan Pinksteren. Op Pinksteren gaat de belofte van God in vervulling. Hij heeft gezegd: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven. Pasen en Pinksteren geven ons verwachting voor een opwekking in onze gemeente en in ons eigen leven.

3. De vrucht van een opwekking
Als God een opwekking geeft, wordt alles anders, wordt alles nieuw!
De berijming van Psalm 85 zingt:
Dan wordt genâ van waarheid blij ontmoet,
Dan spruit de trouw uit d’ aarde blij omhoog,
Dan zal de HEER’ ons ‘t goede weer doen zien;
Dan zal ons ‘t land zijn volle garven biên.
In de dagen van de Heere Jezus worden de contouren van een opwekking zichtbaar. Overal waar de Heere Jezus komt, komen mensen tot verandering: zieken worden genezen, treurenden worden vertroost, zondaren ontvangen vergeving en vervolgers worden volgelingen.
En ondertussen droom ik ervan: er komt een opwekking in onze gemeente:
Jongeren komen tot het geloof in de Heere Jezus Christus. Ouderen ervaren een doorbraak in hun geestelijke leven. Onze gemeente verstaat haar missionaire roeping. De vreugde van het geloof wordt ervaren. De vrucht van Geest wordt zichtbaar: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
U zegt: dat is zeker toekomstmuziek?
Het wachten is inderdaad op de wederkomst van Christus. Want dan gaat Psalm 85 volledig in vervulling. Dan wordt het gebed om een opwekking volkomen verhoord. En ondertussen leven wij in de spanning van het ‘nu reeds’ en het ‘nog niet’.
En met het oog daarop, vertrouwen wij erop dat alle christenen in Sliedrecht het verlangen naar een opleving in de Kerk van Nederland delen. Om samen met andere gelovigen over de gehele wereld en zonder ophouden tot de Heere te bidden:
Zou Ú ons niet weer levend maken, zodat Uw volk zich in U verblijdt?

Ds. H. J. van der Veen