Een gezonde(n) gemeente

De Hervormde Gemeente van Sliedrecht is een gezonden gemeente. Zending is namelijk kenmerkend voor het handelen van onze God. Hij zendt Israël om een licht voor de volken te zijn. Hij zendt zijn eigen Zoon: ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’. Hij zendt apostelen de wereld in: ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie heb opgedragen’. Hij zendt zijn Geest op de Kerk; Johannes de Doper kondigde dat al aan: ‘Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest’. Hij zendt zijn Kerk ook nu: ‘Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit’.

Een vitale, een gezonde gemeente is een gemeente die leeft vanuit het besef dat ze door God in deze wereld gezonden is. Waarom zendt God de Kerk de wereld in? Wel, in de wereld bestaat grote behoefte aan vrede. De wereldsituatie is immers bijna om moedeloos van te worden. Als oorlog en terreur niet aan de orde van de dag waren, zou je geen journaal of actuali-teiten-program-ma of nieuwssite meer bekijken. Je raakt ervan in verwarring en door angst overweldigd. Je zou toch graag vrede willen. De mensheid zou toch graag het gevoel krijgen op weg te zijn naar de vrede.

Nu leeft vrij algemeen het besef dat vrede meer is dan dat wapens niet langer gebruikt worden, dat oorlogshandelingen stoppen. Vrede en recht hangen samen. Zo spreekt de Bijbel dan ook over vrede, ‘sjaloom’. Deze heeft te maken met handhaving en herstel van rechtsorde, welzijn, welvaart, stabiliteit, geluk, leven in de volle zin van het woord, harmonie en bescherming. Geen: bedreiging, angst of verdrukking. Als we zo ‘vrede’ definiëren, kun je je de vraag stellen: kan de wereld die vrede bieden? Nee, zegt Jezus, die kan ze hoogstens toewensen. Maar zou je dan niet in verwarring blijven en door angst overmand worden? Nee, zegt Jezus: ‘Maak je niet ongerust, verlies de moed niet’, ‘laat je niet in verwarring brengen’; ‘door vrees bevan-gen’, want Ik geef jullie mijn vrede. Ja, ‘bij Mij hebben jullie vrede’.

De Kerk is door de Here Jezus in deze wereld gezonden. De Kerk krijgt van Hem een grote taak op haar schouders gelegd. Verkondigen in woord en daad van de vrede van Christus. Deze opdracht is niet gemakkelijk te vervullen. Wie is tot deze dingen bekwaam? God zij dank rust de Here Jezus ons toe met de Heilige Geest. Angstige discipelen worden vrijmoedige getuigen van de vrede en het recht, de sjaloom.

Aanstaande zondag wordt in de diensten in alle wijken aandacht gegeven aan de zending. Diverse projecten in buiten- en binnenland zullen worden genoemd. Er zal voor worden gedankt en gebeden. Ook onze gemeente is een gezonden gemeente, gezonden naar Sulawesi en Egypte, naar Hongarije en andere landen. Naar het Dabarwerk op vakantieterreinen, naar de Bijbelweek en de Alphacursus.

Alleen als onze Hervormde Gemeente weet van haar door de Heer gezonden zijn, is zij gezond en vitaal.

G.J. Mink