En u zult Hem de naam Jezus geven

(Lukas 1: 31 b)

Jozef en Maria hebben de naam Jezus niet zelf bedacht. De engel Gabriël legt hen deze naam op de lippen. De naam ‘Jezus’ betekent ‘de Heere redt’. En daartoe is de Heere Jezus in de wereld gekomen: om zondaren zalig te maken.

Er bestaat een direct verband tussen de geboorte van Christus en onze zonden! De geloofsbelijdenis van Nicea zegt:
Jezus is om ons mensen en om onze zaligheid nedergekomen uit de hemel.
Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen,
opdat Hij ons zou redden van de zonden!

De Heere Jezus heeft handen vol werk om ons zalig te maken.
Hij wil ons redden van
de macht van de zonde
de kracht van de zonde
de smet van de zonde
de gevolgen van de zonde
de vloek van de zonde
en van de toorn van God over de zonde.

De aankondiging van de geboorte van de Heere
is goed nieuws:
Zijn Naam is Jezus.
Hij redt uit en Hij redt van alle zonden.
Hij redt bovendien uit alle nood:
uit alle tijdelijke nood
uit alle geestelijke nood
en uit alle eeuwige nood.

En Hij redt tenslotte uit de dood:
Uit de lichamelijke dood
Uit de geestelijke dood
En uit de eeuwige dood.
Want Hij is een volkomen Zaligmaker!

U denkt uzelf te kunnen redden?
Dat is een grote vergissing!
Wij zijn niet bij machte één piepkleine zonde in ons leven te verwijderen.
Laat staan die grote berg met zonden op te ruimen.
Daar hebben wij niemand minder dan Jezus Christus voor nodig.
U gelooft mij niet?
Ik daag u graag uit:
het lukt u echt niet om de allerkleinste zonde in uw leven te overwinnen.
Probeer het maar eens!

Maar nu het wonder!
Kijk eens naar de kribbe:
Daar ligt de geboren Zaligmaker!
Kijk eens naar het kruis:
Daar hangt de stervende Zaligmaker!
Kijk eens naar het geopende graf:
Daar staat de levende Zaligmaker!
Kijk eens naar de hemel:
Daar zit de gekroonde Zaligmaker!
Hij is bereid u te redden van de dood!

Ik wens u Gods zegen toe op Kerstfeest!

Ds. H. J. van der Veen