Hoop doet leven

Hoop doet leven
“Verblijdt u in de hoop” (Romeinen 12:12a)

Gaat u mee? Dan gaan we kijken bij de bouw van een brug. Hoe gaat dat nu in zijn werk? Eerst worden aan weerskanten van de rivier de pijlers geplaatst Daarna worden de verschillende brugdelen op die pijlers gelegd. En zo ontstaat er stukje bij beetje een vaste oeververbinding.
Het beeld van de brug helpt ons om zicht te krijgen op de christelijke hoop.
De eerste pijler waar de brug van de hoop op steunt, is het werk, dat Christus tijdens zijn eerste komst naar de aarde heeft verricht. Die pijler draagt de naam: vervulling!
De tweede pijler van de brug van de hoop is het werk, dat Christus bij Zijn tweede komst naar de aarde nog zal verrichten. Die pijler draagt de naam: voleinding.
En tussen die twee pijlers spant zich de brug van de hoop.
Laten we die eerste pijler eens van dichtbij bekijken.
Op Goede Vrijdag herstelt Christus de verbroken relatie tussen God en mens door verzoening te verwerven. Op Pasen overwint Christus de dood en maakt Hij van het graf een doorgang naar het eeuwige leven. En zo heeft Christus die eerste pijler van de brug van de hoop gebouwd. Dat werk is geschied, dat werk is volbracht.
De Heere Jezus heeft beloofd bij Zijn wederkomst die tweede pijler te bouwen. Hij zal in de toekomst baanbrekend werk verrichten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de verkondiging van het Evangelie aan alle creaturen, de tekenen der tijden, de geestelijke opwekking onder Israël en de schepping van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Ondertussen leunt de christelijke hoop op het volbrachte werk van Christus in het verleden en steunt zij op het werk, dat Christus in de toekomst zal verrichten. En zo vindt de christelijke hoop houvast in Christus. Want in de christelijke toekomstverwachting staat Christus centraal.
Bij het ontwerp van een nieuwe brug wordt berekend hoeveel auto’s, fietsers en voetgangers er tegelijkertijd over deze brug kunnen. De ingenieurs berekenen heel nauwkeurig wat de maximale belasting van deze brug is. Wilt u weten wat de belasting van de brug van de hoop is?
Ik denk allereerst aan het leven van de Heere Jezus.
Op weg naar het kruis heeft Hij ontelbare smaadheden gedragen. De verzoeking van de satan, de vervolging van de wereld, de verachting van de kerk, het verraad van Judas en de verloochening van Petrus zijn als een loodzware last op Zijn schouders gelegd. En toen Hij stierf aan het kruis, is Hij onder de maximale belasting van onze zonde en onder de toorn van God bijna bezweken. En toch is de brug van de hoop niet bezweken.
Ik denk vervolgens aan het leven van een christen. Elke volgeling van Christus zal in de wereld verdrukking lijden. De christelijke hoop wordt op de proef gesteld. De brug van de hoop buigt soms diep door. Hij kraakt en kreunt onder de last van het leven. En er kunnen zelfs omstandigheden zijn, die ons doen vrezen dat de brug van de hoop bezwijkt.
En wat is dan onze troost? Wat is dan onze hoop? Het geloof klemt zich met beide handen vast aan Christus! Hij is onze Hoop! En Hij doet niet beschaamd uitkomen allen die op Hem hopen. Psalm 130 bemoedigt ons:

Hoop op de Heer’ gij vromen,
is Israël in nood,
er zal verlossing komen,
Zijn goedheid is zeer groot.

Ds. H.J. van der Veen