Gebed

Gebed
het grootste voorrecht van een christen, maar vooral Gods verlangen

Op de laatste avond dat Jezus bij zijn discipelen is, voordat hij gevangen genomen wordt, worden zijn lessen indringender. Hij wijst op de belangrijkste dingen. De apostel Johannes heeft dit goed aangevoeld en besteedt er 4 hoofdstukken aan. Wat opvalt is de centrale plaats van gebed hierin en de rijke beloften die er aan gekoppeld worden. Zeven keer geeft hij de noodzaak er van aan.
1. “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook vraagt in Mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt  worde” (Joh. 14: 12-13).
2. “Indien gij Mij iets vraagt in Mijn naam, Ik zal het doen”  (Joh. 14: 14).
3. ”Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt  wat gij maar wilt, en het zal u geworden” (Joh. 15: 7).
4. “Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in
Mijn naam” (Joh. 15: 16).
5. “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt,  zal Hij het u geven in Mijn naam” (Joh. 16: 23).
6. “Tot nu toe hebt gij niet om iets gebeden in Mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat u blijdschap vervuld zij”  (Joh. 16: 24).
7. “Te dien dage zult gij in Mijn naam bidden en Ik zeg u niet,  dat Ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u  lief, omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt, dat Ik van
God ben uitgegaan” (Joh. 16: 26).

Wat een rijke belofte, wat een geweldige uitnodiging! Wat een voorrecht voor een christen om zo vrijmoedig tot God, de schepper van hemel en aarde, te mogen komen. Met alles wat ons bezighoudt: al onze zorgen, problemen, moeiten, al onze ‘bergen’, maar ook verlangens. We mogen het bij de Almachtige God brengen. Een onvoorstelbaar groot voorrecht! Jezus gaat nog verder met zijn onderwijs. Johannes 17 beschrijft het gebed van Jezus, Hij laat zich onvoorstelbaar diep in Zijn hart kijken. Niet zomaar als voorbeeld, maar omdat Hij het zelf zo nodig had. Na dit gebed gaan ze met elkaar naar de overkant van de beek Kidron, naar Getsemane. Uit de andere evangeliën weten we dat Jezus daar indringend gebeden heeft, en aan de discipelen vroeg dat ook te doen. Als Jezus gebed zo belangrijk vindt, hoe komt het dan dat we tegenwoordig zo weinig aandacht en tijd hebben voor gebed? Dat gebed geen prioriteit heeft bij velen van ons? Geloven we nog in de kracht van het gebed? Dat God nog steeds hoort en spreekt?! Twijfelen we aan Zijn liefde? Twijfelen we aan Zijn belofte? Twijfelen we aan Zijn macht? Nee toch? Laten we ons dan opnieuw voornemen dagelijks tijd vrij te maken voor gebed! Misschien is de vakantieperiode wel een goed begin, nu we wat meer tijd hebben. Maak tijd en ruimte in de vakantie voor gebed en voorbede. Proef de bekoring en de rust die het geeft. Houd het vast als alle andere dingen weer om aandacht vragen, stel je prioriteit. Houd vol, ook als niet gelijk gebeurt wat je vraagt. Besef dat God de Vader en Jezus Zijn Zoon ervan genieten als je bidt. Het is Hun verlangen dat je in gebed tot Hen komt, want Ze hebben je lief.

Frans Willemsen