God de Vader

‘Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap.
Hij zal zwijgen in Zijn liefde.
Hij zal Zich over u verblijden met gejuich’
(Zef. 3: 17)

Om ons te aan te sporen tot het gebed, stelt God Zichzelf voor als een Vader. ‘Vader’ spreekt van liefde en ontferming. De naam ‘Jehova’ is vol majesteit; de naam ‘Vader’ toont barmhartigheid. Onze Vader is de enig wijze God en Hij weet wat de beste manier is om te zorgen wat voor ons het beste is.
Aardse ouders weten niet altijd goed hoe ze hun kinderen advies moeten geven, maar God weet altijd wat het beste voor ons is en hoe Hij ons het beste kan troosten. Hij houdt Zijn medicijn bij de hand als wij zwak zijn (2 Kor. 7: 6). Hij weet wanneer beproeving het best is en wanneer het beste moment is om ons een bitter drankje te geven (1 Petr. 1: 6). De Vader weet hoe Hij het kwade mee moet laten werken ten goede van Zijn kinderen (Rom 8:28), en Hij kan een krachtig tegenmiddel maken voor het gif. Onze Vader is liefde (1 Joh. 4:16). De genegenheid van een ouder is maar een kiezelsteentje in vergelijk met de liefde van God voor Zijn kinderen. Hij geeft hen het beste van Zijn liefde: verkiezende en reddende liefde (Zef. 3:17). Als het over liefde gaat is er geen vader als God. U kunt uw eigen ziel niet zó liefhebben als Hij u liefheeft. Hij geeft ons onuitsprekelijke rijkdom (Ef. 3:8): het verborgen manna, de boom van het leven en rivieren van vreugde. Zijn schatten kunnen niet uitgeput raken: paarlen poorten en vreugde zonder einde. Hij geeft Zijn rijkdom zonder ooit uitgeput te raken. Onze Vader is de beste Vader; Hij geeft Zijn kinderen meer dan welke vader ooit zou kunnen geven. God rekent Zijn kinderen onder Zijn juwelen. Hij schrijft hun namen in het boek des levens en zal ze nooit meer uitwissen (Openb. 3:5). Hij schaamt Zich niet om Zich onze God te laten noemen (Hebr. 11:16). Christus schrijft de naam van God op ons (Openb. 3: 12) Wat een eer en waardigheid is dit! Wij hebben de zegeningen van Gods liefde en gunst en Hij is het gepaste voorwerp van onze blijdschap en elk echt kind van God zegt net als Petrus: ‘Heere, u weet dat ik u liefheb!’ (Joh. 21: 16).

Thomas Watson (predikant te Engeland, 1620-1686)