Hemelvaart

Wat valt er eigenlijk te vieren met Hemelvaart? Als je kijkt naar het gebeuren op de Olijfberg, dan zie je eigenlijk alleen maar een afscheid. Jezus gaat bij Zijn discipelen weg. Wat valt er dan te vieren? Bij de andere christelijke feesten is dat niet zo moeilijk onder woorden te brengen. Met Kerst vieren we dat de Zoon van God mens wordt en op aarde komt wonen.
Goede Vrijdag: Jezus sterft op Golgotha voor onze zonden. Pasen: Christus staat op uit de dood en brengt het eeuwige leven. Pinksteren: de Heilige Geest zet mensen in vuur en vlam voor Jezus. Maar Hemelvaart is een afscheid. Jezus gaat weg. In gedachten zie je de discipelen staan op de Olijfberg. Ze kijken Jezus na zolang ze kunnen, want ze kunnen Hem eigenlijk niet loslaten. Dan schuift er een wolk tussen. Een hemels gordijn gaat dicht. De discipelen moeten hun blik van de hemel afwenden om weer naar de aarde te kijken en engelen zeggen: “Ga naar Jeruzalem, daar zal de Heilige Geest worden uitgestort”.
Met Hemelvaart kijken we naar boven. Hemelvaart is het feest van het omhoog kijken. Bij de andere feesten kijk je vooral terug en we zeggen: 2000 jaar geleden is Jezus op aarde gekomen, is hij voor ons gestorven en begraven en na drie dagen opgestaan en na vijftig dagen heeft Hij ons zijn Geest gegeven. Je kijkt terug, naar wat gescheid is. De engelen op de Olijfberg zeggen: je mag ook vooruit kijken, want Jezus komt weer terug op aarde. Verwacht Zijn wederkomst! Als we naar de boodschap van de Hebreeënbrief luisteren op zondag 25 mei aanstaande, dan krijgen we nog iets anders te horen: kijk ook omhoog. Blijf kijken naar de hemel. De Hebreeënbrief  laat ons achter de wolk kijken en een blik in de hemel werpen. Hemelvaart is het feest van het omhoog kijken naar onze hogepriester Jezus Christus.

Hebreeën 4: 14-16:
“Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hogepriester, die niet mee kan voelen met onze zwakheden, maar één, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.”

Dat belijdt Gods kerk op Hemelvaart, zij houdt vast aan Jezus, de Zoon van God, tot wie wij met alles wat ons bezighoudt in gebed mogen gaan, want zonder Hem kunnen wij niets doen.