Het duizendjarig vrederijk

Openbaring 20: 1-10

In de prediking is ds. Den Boer de laatste tijd bezig met het boek Openbaring. Het twintigste hoofdstuk is een heel interessant hoofdstuk. Zo maar wat gedachten ter overweging.

In Openbaring 20 komen wij zes keer de uitdrukking ‘duizend jaren’ tegen. De satan zal duizend jaren gebonden zijn en de gelovigen zullen duizend jaren met Christus als koningen regeren en na die duizend jaren zal de satan in de poel, die brandt van vuur en sulfer, geworpen worden.

Er is binnen de kerk een stroming, die zegt dat het duizendjarig rijk reeds is aangebroken. Deze groep theologen beroepen zich dan meestal op Augustinus en op de hoofdstroom binnen het calvinisme en het gereformeerd protestantisme.

Dat betekent met het oog op het chiliasme, dat deze stroming het getal 1000 niet letterlijk maar figuurlijk uitlegt. 1000=10x10x10. En 10 en 3 zijn beide getallen van de volheid. Met andere woorden: bij de eerste komst van Christus op aarde is er een periode aangebroken, waarin Christus met volmacht regeert over de volheid van de wereld. Want Jezus zegt vlak voor Zijn hemelvaart: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Kortom, wij leven dus midden in die periode van duizend jaren.

Er is echter ook een andere stroming, die zegt dat het duizendjarig rijk ergens in de toekomst zal aanbreken. Tot deze stroming behoren vele vertegenwoordigers van de evangelische beweging, de vergadering der gelovigen en sommige gereformeerde theologen. Het chiliasme is voor hen toekomstmuziek.

Deze stroming valt onder te verdelen in twee groepen.

  1. De ene groep heet het postchiliasme. Het postchiliasme neemt aan, dat voordat Christus weerkomt, er eerst een periode van duizend jaar zal aanbreken, waarin God in rijke mate stoffelijke en geestelijke zegeningen over de aarde zal uitgieten. Heel concreet verwacht men: een bloeitijd voor de kerk, de nationale bekering van Israël, en de aardse vervulling van veel beloften uit het Oude Testament. In hun visie komt er een soort gouden eeuw, een kostelijk luilekkerland, een hemel op aarde.
  2. De andere groep is het prechiliasme. Het prechiliasme zegt dat Christus eerst weerkomt, en dat daarna het duizendjarig vrederijk op aarde aanbreekt. Jeruzalem wordt de nieuwe hoofdstad van het Koninkrijk van God. Christus zal vanuit Jeruzalem de gehele aarde regeren. Bovendien zal de tempel worden herbouwd en de offerdienst in ere hersteld. Met de eerste komst van Christus zal ook de eerste opstanding van de doden plaatsvinden. Eveneens zal de opname van de gemeente in de lucht plaatsvinden. Dat zal geschieden, voordat de grote verdrukking aanbreekt en de duivel ontbonden wordt. En tenslotte komt Christus voor de tweede keer terug om het laatste oordeel te vellen.

H.J. van der Veen