Het geheim van Jezus

…om van het geheimenis van Christus te spreken (Kolossenzen 4 vers 3)

Als jij samen met iemand een geheimpje hebt, doe je heel goed je best om dat geheim niet te verklappen. En als iemand ernaar vraagt, doe je heel geheimzinnig en pas je extra goed op je woorden. Want niemand mag je geheim te weten komen.

In Kolosse zijn de mensen ook heel nieuwsgierig. Zij doen hun uiterste best om de geheimen van de godenwereld te leren kennen. Zij wijden zich vol overgave aan de gnostiek en de mystiek. Ze verdiepen zich in de kosmos en in de wereld van de engelen. Ze proberen door middel van strenge ascese tot de kern van de verschillende godsdiensten door te dringen.

De mensen in Kolosse spitsen direct hun oren bij het lezen van onze tekst, want in het Grieks wordt het woord ‘mysterie’ gebruikt. Paulus vraagt hun immers om te bidden, dat hij vrijmoedigheid mag ontvangen om het geheim van Jezus te verkondigen.

Het verschil met al die andere godsdiensten valt direct op. Je hoeft je niet in allerlei bochten te wringen om de Heere Jezus te leren kennen. Het is niet nodig om af te dalen tot in de hel, of op te klimmen in de hemel om iets van Hem te weten te komen. Welnee, zegt Paulus: als u wilt weten wie Jezus is, dan zal ik u dat direct vertellen! Want het geheim van Christus hoeft niet verborgen te blijven. Integendeel, iedereen mag het weten.

Paulus neemt ons voor de onthulling van het geheim van Christus mee naar de kribbe in Bethlehem: daar ligt de geboren Zaligmaker, Die tegen ons zegt: ‘Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken, wat verloren is.’

Paulus neemt ons vervolgens mee naar het kruis op Golgotha: daar hangt de stervende Zaligmaker, Die tegen ons zegt: ‘Het is volbracht! Mijn bloed reinigt u van al uw zonden.’

En Paulus neemt ons tot slot mee naar de hof van Jozef van Arimathéa: daar verschijnt de opgestane Zaligmaker, Die tegen ons zegt: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.’

In de prediking doen we niet geheimzinnig over de Heere Jezus Christus. In navolging van Paulus zeggen we tegen u: ‘Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Die gekruisigd (1 Korinthe 2: 2).’ We prijzen Hem bij u aan! We nodigen u uit om tot Hem te gaan. We roepen u op om in Hem te geloven.

Kent u het geheim van Christus? Weet jij wie Jezus is?

De Bijbel zegt: Hij is de Heere van de wereld, de Schepper van hemel en aarde, de Koning van alle koningen, het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is de Zaligmaker van zondaren, de Bron der liefde, de Hoop der heerlijkheid, de Hoorder der gebeden…

Kortom: Hij is alles. En er is Niemand zoals HIJ!

H.J. van der Veen