Het licht in het donker

Zijn Naam zal voor eeuwig blijven (…) Zij zullen in Hem gezegend worden.’ (Ps. 72: 17).

De wereld is donker. In deze wereld is kwaad, onrecht en schuld met de handen te tasten. Je valt er eerder overheen, dan dat je het op moet zoeken. In de tijd van de oudtestamentische koningen was dat vaak niet anders. De koning was niet alleen de persoon die regeerde, maar ook de hoogste rechter. Het gebeurde nogal eens, dat de koning de rechters die hem verantwoording schuldig waren hun gang liet gaan. Als die rechters een zaak in het voordeel van een rijke of aanzienlijke lieten uitvallen, leverde dat goed geld op… De wereld is donker. Ook in ons eigen land. De verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer levert nog meer verwarring en onzekerheid op. Wat is recht? Wat is goed? Wat zal ons land tot zegen zijn? De dichter van Psalm 72 bidt dat het onder koning Salomo anders zal zijn. Hij bidt om Gods wijsheid voor de koning. Dan zal de koning het immers opnemen voor armen en ellendigen (vs 1,2). Het zijn mensen die zich in alle opzichten arm weten voor de HEERE. Zij verwachten hulp, genade en leven alleen van Hem. Het gaat in de psalm in eerste instantie over Salomo. Groots wordt gesproken over zijn positie en heerschappij. Maar deze psalm staat ook in een profetisch perspectief. In de meerdere Salomo wordt ten volle werkelijkheid wat er in vers 17 staat: Zijn Naam zal voor eeuwig blijven. De Naam van de komende Messias. Zolang de zon er is, wordt zijn naam van kind tot kind voortgeplant. Armen en ellendigen zal Hij verlossen. Verdrukkers zal Hij verbrijzelen. Dat zal voluit blijken op de laatste grote dag. Dan breekt Zijn heerschappij en vrederijk aan. Zijn weg gaat echter via het lijden. Ook armen en ellendigen verdienen vanuit zichzelf geen enkele hulp. Maar dan komt daar een Koning als Iemand die dient en Zijn leven geeft tot een losprijs voor velen. Wie Hem aanroept, ontvangt!

Wat gaan er veel donkere krachten te keer: in persoonlijk hart en leven, in kerk en maatschappij. Maar Christus heeft de wissel omgezet. De duistere machten zijn ten diepste gebroken. De Naam van Christus is het Licht in deze donkere wereld. In het

bijzonder in de periode van advent wordt dat uitgezegd en uitgezongen. Waar is recht en leiding, wijsheid en hulp, vergeving en genade voor samenleving en politiek, voor kerk en gemeente? Wonderlijk, maar waar: aan de voeten van een Kind in de kribbe en een Man aan het kruis. Want dáár wordt gebogen en krijgt Hij het voor het zeggen. Bij Hem vandaan vloeit de bron van heil en zegen. De psalm eindigt bij Israëls grote God. Geloofd zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam, laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden. Amen, ja amen (vs 19).

S.J. Verheij